src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/facebook.jpg” alt=”” title=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2464″ />

Sosyal medyan?n tart??mas?z bir numaral? ismi olan Facebook, 7 Mart’ta yeni bir özelli?i daha bizlerle bulu?turacak. ?lk olarak Zaman Tüneli adl? uygulamay? tüm profillere zorunlu olarak entegre ettikten sonra ?imdi de haber kayna??n? de?i?tiriyor. Tam 2 gün sonra Facebook’un Kaliforniya’daki merkezinde düzenlenecek olan etkinlik için ?imdiden bas?n mensuplar?na davetiyeler gönderildi. Etkinlikte nas?l bir yenilik getirilece?inin ipucu da davetiyede yer al?yor : “Gelin ve yeni haber kayna??n? görün.”

Facebook’un bu s?ralar çok s?k? çal??t???n?n hakk?n? vermek gerekiyor. Özellikle Grap Search ile büyük bir ad?m atan Facebook ileride Google’a kafa tutaca??n? göstermi?ti. Grap Search ve Zaman Tüneli’nin ard?ndan mesaj sistemi ve tasar?m?na da el atan Facebook ?imdi de haber kayna??n? düzenliyor. Haber kayna??nda yap?lacak olan de?i?ikli?in sadece tasar?m ile kalmayaca??, reklam sisteminin de yenilenmesi ile yeni reklam alanlar?n?n aç?laca?? konu?ulanlar aras?nda. 7 Mart’ta gerçekle?tirilecek olan etkinlikten sonra biz de yenili?i sizlere detayl? olarak anlataca??z, yaln?z not al?nmas? gereken bir ?ey var ki Facebook’un bu sefer gerçekten köklü olarak sistemi de?i?tirmeye çal??t???.


0 Yorumlar