fatih_projesi

Milli E?itim Bakanl???’n?n 2 senedir üzerinde çal??t??? Fatih Projesi için geçti?imiz gün dördüncü ihale düzenlendi. ?haleye toplam yedi farkl? teklif gelirken bu kadar fazla ilginin gösterilmesi bakanl??? ?a??rtt? diyebiliriz.
Data Teknik-Pasifik Grup Yay?nc?l?k, Samsung Elektronik, Hewlett Packard, Casper-Exper-Probil, Vestel, Telpa Telekom ve C5 Elektronik gibi isimler ihaleye teklifleriyle gelirken en yüksek teklif yerli üretici Vestel’den geldi: 303.7 milyon lira.

?halenin sonuçlar?n?n bugün saat 16.00’da yap?lacak ikinci turun ard?ndan aç?klanmas? bekleniyor. ?hale sonras? yakla??k 500 milyon liral?k tablet al?m? yap?lacak.

BU DÖRDÜNCÜ ?HALE

Fatih Projesi’nin tablet bilgisayar kapsam?nda ?u ana kadar ikisi pilot bölge olmak üzere üç farkl? ihale yap?lm??t?. Bu ihalelerin ilkini General Mobile kazanarak, pilot bölgeler 8 bin 500 adet tablet bilgisayar da??tm??t?.

Pilot bölgeler için gerçekle?tirilen ve 49 bin adet tablet bilgisayar? kapsayan ikinci ihaleyi ise Vestel kazanm??t?. 10.6 milyon tablet bilgisayar? kapsayan ihale olu?turulan ad?mlarla devam ediyor.

Yerli ve yabanc? 11 farkl? ?irketin kat?ld??? ihalede, Samsung Electronic, Samsung Elektronik, Mobil-TelElektromed, Vestel Elektronik Sanayi, Casper-Exper-Probil, Apple, Telpa Telekomünikasyon-Atmaca Elektronik, Microsoft, Arçelik, Toshiba Europe ve Hewlett Packard yer alm??t?. ?halede finansal görü?meler tamamland? ve ikinci faza geçildi.

Kat?lan ?irketlerle teknik görü?meler yap?lacak. Böylece ikinci fazda yap?lacak görü?melerle ö?rencilere da??t?lacak tabletlerin özellikleri belirlenecek.


0 Yorumlar