src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/internet.jpg” alt=”internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4442″ />

?nternetin son seneler içerisindeki geli?imi ülkemizi fazlas?yla de?i?tirdi. Art?k büyük topluluklar olu?turan internet ortam?nda en çok Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar kullan?l?yor, bunlar? takip eden ise LinkedIn oldu. Ba?bakanl?k Bas?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan haz?rlanan bir istatistikte bu bilgilerin detaylar?na yer verildi.

Liderlerin sosyal medya karnesi aç?kland?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül Twitter’da liderli?ini sürdürüyor. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ise ki?isel olarak mesaj yazmasa da ad?na aç?lan Facebook hesab?yla ilk s?rada yer al?yor. Erdo?an ad?na aç?lan Twitter hesab?n? takip edenlerin say?s? da Cumhurba?kan? Gül’ün ard?ndan ikinci s?rada bulunuyor. CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu ise Facebook’ta ikinci s?rada.

Ba?bakanl?k Bas?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü “ Türkiye ’de Sosyal Medya Kullan?m? ve ?statistikleri”ne ili?kin bro?ür haz?rlad?. Bi?kek’te yap?lan “ III. Türk Dili Konu?an Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu” için bast?r?lan bro?ürde sosyal medya kullan?m istatistiklerine yer verildi.

Bro?ürde yer alan bilgilere göre, yüzde 44.4’ü internet kullanan Türkiye’nin nüfusu 75 milyon, internet nüfusu ise 36 milyon. ?nternet kullananlar?n neredeyse tamam?n?n Facebook hesab? var. Facebook kullan?m?nda erkek oran? yüzde 63. Facebook’u en fazla 18-24 ya? aral??? kullan?yor.

Türkiye’de Twitter kullan?c?s? say?s? ise 11.3 milyon. ?nternet kullananlar?n 1/3’e yak?n bölümü Twitter hesab?na sahip. Twitter yayg?nl?k yüzdesi yüzde 31. Türkiye’de ayn? zamanda 2.7 milyon Linkedin kullan?c?s? bulunuyor.

Siyasilerin sosyal medya karnesine gelince… Kabinedeki Bakanlardan 18’inin Twitter hesab?, 4 bakan?n da Facebook hesab? bulunuyor. Facebook’da liderlik Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’da, Twitter’da ise Cumhurba?kan? Abdullah Gül’de. Cumhurba?kan? Gül, 3.8 milyon takipçisi ile ABD Devlet Ba?kan? Obama’dan sonra en fazla takipçiye sahip Devlet Ba?kan?.


0 Yorumlar