src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/fatih_projesi_telpa.jpg” alt=”fatih_projesi_telpa” width=”450″ height=”338″ class=”alignnone size-full wp-image-4445″ />

Milli E?itim Bakanl???’n?n ba?latm?? oldu?u Fatih Projesi’nin son ihalesi geride b?rakt???m?z gün yap?lm??t?. Dün verdi?imiz bilgilerin ard?ndan art?k sonuçlar?n belli oldu?unu, Fatih Projesi’nin ihalesini en dü?ük teklifi veren Telpa’n?n ald???n? söyleyebiliriz. ?haleye dünyan?n en büyük firmalar?ndan da teklifler gelmi?ti ama Telpa’n?n almas? yerli üretim bak?m?ndan daha da faydal? olacakt?r.

Dünya çap?ndaki en büyük e?itim projelerinden biri olan Fatih projesindeki üçüncü ihale bugün gerçekle?tirildi. ?haleye Casper-Exper-Probil, Vestel, HP, Samsung, C5 Elektronik, Data Teknik-Pasifik Grup Yay?nc?l?k ve Telpa kat?ld?.

Samsung ve HP ihaleden teklif vermeden ayr?ld?. Ayr?ca Casper-Exper-Probil, Vestel ve Data Teknik-Pasifik Grup Yay?nc?l?k ?irketlerinin önerdi?i cihazlar teknik yetersizlikler yüzünden zarflar? bile aç?lmadan ihaleden elendiler.

Telpa Telekom 409 milyon TL ile en dü?ük teklifi verirken, C5 Elektronik’in teklifi ise 582 milyon TL oldu. Telpa Telekom proje için 675 bin adet tablet bilgisayar, 550 bin adet k?l?f ve 125 bin adet klavye teslim edecek.

Fatih Projesi’nde bugüne kadar yap?lan ilk ihaleyi General Mobile, ikinci ihaleyi ise Vestel kazanm??t?. Üçüncü ihale General Mobile’? sat?n alan Telpa Telekom taraf?ndan kazan?lm?? oldu.


0 Yorumlar