windows_phone

Microsoft’un mobil i?letim sistemi olan Windows Phone 8 kararl? yükseli?ini devam ettiriyor. Temmuz ve A?ustos aylar?nda bir duraklama dönemine girmi? olan WP8 son aylarda satt??? telefonlar?n ard?ndan tekrar yükseli?e geçti. Bunda en büyük önem Lumia serisinin olarak gözüküyor; neredeyse tüm sat??lar Lumia üzerinden sa?land?.

Microsoft’un son mobil i?letim sistemi Windows Phone 8, 2013 y?l?n?n son çeyre?inde Amerika Birle?ik Devletleri’nde harika bir dönem geçirmekle kalmad?, bu bölgedeki pazar pay?n?n yüzde 4’ünü de ele geçirdi.

Bununla yetinmeyen i?letim sistemi ailesi dünya çap?nda da harika bir dönem geçirmi?e benziyor. Çünkü IDC’den gelen bilgilere göre Windows Phone i?letim sistemi yüklü olarak tam 9.5 milyon ünite ak?ll? telefon, Eylül ay?n?n sonu itibar?yla sat?lm?? durumda.

Ayr?ca bahsetti?imiz 9.5 milyonluk bu sat?? Microsoft’a ak?ll? telefon pazar?n?n yüzde 3.6’s?n? kazand?rm??. Olaya Microsoft aç?s?ndan bakt???m?zda ise geçti?imiz y?l?n üçüncü çeyre?ine göre yüzde 156’l?k bir ivme kazand???n? belirtmemiz gerekiyor. Yani Windows Phone, 2013 y?l?n?n üçüncü çeyre?ine bakt???m?zda en iyi performans gösteren i?letim sistemi olmay? ba?ard?.

Android lider

Pazar pay?n?n yüzde 81’ine sahip olan, geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre sat??lar?n? yüzde 51.3 art?ran ve toplamda 211.6 milyon ünite sat?? gerçekle?tiren Android tart??mas?z bir ?ekilde liderli?ini sürdürüyor. Bu çeyrek Apple’?n mobil i?letim sistemi iOS için ise bir hayli garip geçti diyebiliriz.

Geçti?imiz y?l bu dönemde 26.9 milyon ünite sat?? gerçekle?tiren Apple, bu y?l bu rakam? 33.8 milyon üniteye çekmeyi ba?arm??. Fakat gelin görün ki ak?ll? telefon sat??lar?ndaki inan?lmaz art?? yüzünden Apple’?n pazar pay? yüzde 14.4’ten yüzde 12.9’a gerilemi? durumda.

Son olarak BlackBerry’nin ak?ll? telefon pazar?nda yaln?zca yüzde 4.5’lik paya sahip oldu?unu ve ‘Di?er’ olarak an?lan di?er tüm i?letim sistemlerinin de yüzde 4.5’tan yüzde 0.6’ya geriledi?ini belirterek haberimizi noktalayal?m.


0 Yorumlar