src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/firefox_os-177×300.jpg” alt=”firefox_os” width=”177″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3545″ />

Birkaç gün önce Firefox OS kullanan ilk ak?ll? telefonlar sat??a sunulmu?tu. Alcatel ve ZTE ile ayn? anda iki tane giri? segmentinde kendi i?letim sistemini kullanan telefonlar? ?spanya’da ç?karan Firefox bu deneyimi bilgisayar üzerinden ya?amam?z? da sa?l?yor. Firefox OS Simulator sayesinde yeni i?letim sistemini web üzerinden test edebilece?iz; bunun için ihtiyaç duydu?umuz tek ?ey Firefox taray?c?s?. Ard?ndan a?a??da vermi? oldu?umuz linkten simulatorün taray?c? ekini indiriyoruz ve art?k kullan?ma haz?r.

Firefox OS’un ilk hedefi Windows Phone ve Blackberry’yi geride b?rakmak. Az pazar pay?na sahip olan bu i?letim sistemlerinde son 3 ayda bir dü?ü? var, yani Firefox’un ç?k?? tarihinin fazlas?yla iyi oldu?unu söyleyebiliriz. Firefox eklentisi olarak kullan?c?lara sunulan Firefox OS Simulator 50 MB’l?k bir boyuta sahip. Sistemin simulatorünün internet üzerinden tan?t?lmas?n?n bir ba?ka nedeni de bu telefona ula?amayan uygulama geli?tiricilerinin internet üzerinden i?letim sisteminden haberdar olmas? ve uygulama geli?tirmesi. Firefox OS için çok iyi bir ba?lang?ç yapt?klar?n? dile getirebiliriz, umar?z performans testlerinden gelen sonuçlar da tatmin edici derecede olur.


0 Yorumlar