• Türkiye İnternet İstatistikleri

  Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m...

 • Avea 2013 istatistikleri

  2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu...

 • Twitter’ı en çok kullanan ülkeler

  Sosyal medya siteleri aras?nda en çok kullan?lanlardan biri olan Twitter’dan yeni istatistikler geldi. PeerReach taraf?ndan yap?lan ara?t?rmayla birlikte Twitter’? en çok kullanan ülkelerin bir listesi...

 • Windows Phone pazar payını artırmakta

  Microsoft’un mobil i?letim sistemi olan Windows Phone 8 kararl? yükseli?ini devam ettiriyor. Temmuz ve A?ustos aylar?nda bir duraklama dönemine girmi? olan WP8 son aylarda satt???...

 • Google Chrome düşüşte

  ?nternet taray?c? sektöründe k?yas?ya bir çeki?me devam ederken Internet Explorer ezici liderli?ini halen sürdürmekte. Daha çok bilinçli kullan?c?lar?n kullanmakta oldu?u Google Chrome ise dikey bir...

 • Samsung kazancını artırdı

  Dünyan?n en büyük mobil geli?tiricilerinden biri olarak gösterilen ve ?u anda Apple’a tek kafa tutabilen ki?i olarak göze çarpan Samsung geride b?rakt???m?z dönemin istatistiklerini aç?klad?....

 • İnternet bağımlılığı

  ?nternet her geçen dönem hayat?m?zda daha fazla yer kaplamaya, daha fazla yere hitap etmeye ba?larken ba??ml?l?k oranlar?n? da art?r?yor. Art?k 3 ya??ndaki çocu?un bile bilgisayar...

 • Instagram kötü günler geçiriyor

  AppStats ?a??lacak bir istatistik payla?t?. ?u anda dünyan?n en popüler sosyal a?lar?ndan biri olan Instagram büyük bir dü?ü?te. Geçti?imiz ay aktif Instagram kullan?c? say?s? 16.8...