Geçti?imiz günlerde Google, yeni gizlilik politikas?n?, hizmetlerinin daha iyi kullan?labilir olmas? için geli?tirdi?ini aç?klam??t?. Buna ek olarak da ki?isel bilgilerin kullan?c?n?n izni ve talebi olmadan payla??lmayaca??n? belirtmi?ti.

?irket bu sözüne uyuyor ve Google kullan?c?lar?n?n geçmi?ini silme seçene?ini sunuyor. Yani bununla beraber, hangi sitelere girdi?iniz, siyasi dü?ünceleriniz, dini görü?leriniz gibi normal hayat?n?zda sizi ve kar??la?t???n?z ki?ileri ilgilendirecek bilgileriniz art?k Google’da yer almayacak.

Üstelik bunu yapmak çok kolay. Öncelikle google.com/history adresine girin ve Google hesab?n?z? aktif hale getirin. Daha sonra yapman?z gereken tek ?ey, ‘Tüm Web Geçmi?i’ni kald?r butonuna basmak.

 


0 Yorumlar