src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/01/sony.jpg” alt=”sony” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6352″ />

Son zamanlarda zarar etmeye ba?layan Sony, daha önce yapt??? aç?klamalarda zaman içinde televizyon piyasas?ndan çekilece?ini aç?klam??t?. Vaio laptop serisini de elinden ç?kararak sadece mobile yönelme karar? alan firma, bu sefer de Kanada’daki ma?azalar?n? kapama ald?. Ancak ma?azalar?n kapanmas? Sony’nin tamamen Kanada piyasas?ndan çekilmesi anlam?na gelmiyor; sat??lar teknoloji marketleri üzerinden devam edecek, internet üzerinden de sat?n olacak. Ma?aza kapatma yönteminin birkaç ülkede daha sisteme dahil olaca?? dü?ünülüyor.

Bugünden ba?lanarak yakla??k 2 ayl?k bir süre içerisinde, ma?azalar?n?n tamam?n? kapatacak olan Sony’nin, herhangi bir geli?me olmamas? durumunda, ba?ka ülkelerdeki ma?azalar?n? da kapataca?? konu?uluyor. Ayr?ca Kanada’daki ma?azalar?n kapanmas? sonras? i?siz kalan Sony çal??anlar?n?n durumu da merak edilirken, Sony bu konuda hiçbir aç?klama yapmad?. Bakal?m Sony’nin yapt??? çal??malar olumlu sonuçlanacak m?? Sony eskisi gibi yükselen sat?? rakamlar? elde edebilecek mi?


0 Yorumlar