src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/google_harita.jpg” alt=”google_harita” width=”450″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4557″ />

?ki ay önce Apple’?n yeni nesil ürünlerini tan?tmas?yla birlikte 64 Bitli i?lemciler mobil sistemlerdeki yerlerini de alm??lard?. ?lk ba?ta çok ele?tirilen karar ard?ndan destek görmeye ba?lad? ve 64 bit mimarili mobil i?lemcilerin mobil dünyas?n?n geleceklerinden biri oldu?u belirtildi. Apple’?n en büyük rakiplerinden biri olan Google da bu sisteme destek veriyor ve 64 bit uygulamalar güncellemeye ba?layacak; bunlar?n ilki ise Haritalar olacak.

Apple’?n iPhone 5s ile birlikte dünyada ilk kez kulland??? 64 Bit mimarili mobil i?lemciler ilk etapta son kullan?c?ya bir fayda sa?lamayaca?? için rakip firmalar taraf?ndan çok ele?tirilmi?ti. Qualcomm, 64 Bit i?lemciler için sarf etti?i sözleri geri alarak, bu mimarinin gelecekte mobil uygulamalar?n geli?mesine katk?da bulunaca??n? ve firma olarak gelecekte 64 Bit mimarili mobil i?lemciler üretece?ini aç?klam??t?.

Uygulama geli?tiricileri de App Store’daki uygulamalar?n? 64 Bit i?lemcilere optimize etmek için güncellemeye ba?lam??t?. Apple’?n iWork ve iLife uygulamalar?ndan ve Infinity Blade 3 gibi büyük oyun yap?lar?ndan sonra, Google’da App Store’da bulunan “Google Haritalar” uygulamas?n? güncelleyece?ini duyurdu.

Twitter üzerinden yap?lan aç?klamaya göre Google Maps SDK 1.6 ile Google Haritalar; iPhone 5s, iPad Air ve Retina ekranl? iPad mini’de bulunan 64 Bit mimarili A7 i?lemciye destek verecek. GeekBench 3 testindeki skorlara göre bir önceki nesil A6 i?lemciden tam 2 kat h?zl? oldu?u görünen A7 i?lemciler, bakal?


0 Yorumlar