src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/spotify.jpg” alt=”spotify” width=”450″ height=”304″ class=”alignnone size-full wp-image-4554″ />

2008 y?l?nda kurulan ve ilk yay?n?na Amerika’da ba?layan Spotify geli?im sürecini halen devam ettiriyor. ?u an milyonlarca üyeye sahip olan popüler müzik yay?n sitesi geçti?imiz günlerde bir büyük yat?r?m daha alm??t?. Al?nan yat?r?m 250 milyon dolar olurken sitenin de?eri yakla??k yar?m milyon dolar kadar artt?. Büyük firmalar taraf?ndan sat?n almak istenen Spotify halen kuruldu?u ki?ilerin elinde.

En popüler müzik yay?n hizmetlerinden olan Spotify, ald??? 250 milyon dolarl?k son yat?r?m ile de?erini 4 milyar dolar?n üzerine ç?kard?. 2008 y?l?nda kurulan ve yak?n dönemde faaliyet kapsam?na Türkiye’yi de dahil eden Spotify, 32 ayr? pazarda kullan?c?lar?n kulaklar?n?n pas?n? siliyor.

?irketin en büyük gelirlerinden biri olan ücretli aboneli?e geçi?in, ücretsiz kullan?c?lar aras?nda yayg?n oldu?unu belirten Spotify CEO’su Daniel Ek, bu sayede kendisinden daha fazla piyasa de?erine sahip Pandora gibi rakiplerinden daha fazla gelir elde etmeyi ba?ar?yor. Daniel Ek, ?irketini halka arz etme konusuna ise s?cak bakt?klar?n? ve böyle bir ?ey Spotify için daha iyi olacaksa buna ayak uyduracaklar?n? belirtiyor.


0 Yorumlar