src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/google.jpg” alt=”” title=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2714″ />

Ana merkezinde kendi internet hizmetini geli?tirmekte olan Google’dan Austin kenti için sevindirici bir haber geldi. Bilindi?i gibi Google aylard?r Kansas City’ye mükemmel bir h?zda internet sunuyor. Saniyede 1 Gigabite kadar ç?kabilen güçte internet hizmetini sadece 70 dolara Amerikanlara sunan Google bu hizmetini Austin’e kadar geni?letece?ini aç?klad?. Asl?na bak?l?rsa bunun yap?laca?? bize Aral?k ay?nda Google Yürütme Kurulu Ba?kan? Eric Schmidt taraf?ndan söylenmi?ti. ?irketin Austin’de karar k?lmas?n?n sebebi ise bu hizmeti isteyen insanlar?n en çok buradan ç?km?? olmas?. Google bölge sakinlerini ?imdiden sisteme kaydolmalar? için internette ba?vuru yapmaya ça??rd?.

Austin internet kullan?c?s? hakk?nda yorumlarda bulunan Google Fiber’?n Ba?kan Yard?mc?s? Milo Medin: “Bu ki?ilerin cigabit h?z?nda internetle ola?anüstü ?eyler yapacaklar?na inan?yor ve bu topluma kabul edildi?imiz için kendimizi ayr?cal?kl? hissediyoruz” sözlerini sarf ederken bu internet paketini sat?n alan ki?ilerin Google Drive üzerinde 1 TB alan kazanacaklar?n? da sözlerine ekledi. Ayr?ca 50 dolar fazla vererek Google’?n televizyon paketine de sahip olabilecekler. Gerçekten insan sadece bu yüzden Austin’de ya?amay? istiyor.


0 Yorumlar