Web taray?c?n?z yava?lad? m?? Bunun asl?nda birçok nedeni var. Taray?n?z ?i?mi? olabilir, ama neden ?i?er? E?er uzun süredir kullan?yorsan?z ve format atmad?n?z ya da çerezlerinizi silip geçmi?i bo?altmad?ysan?z taray?c? ?i?er ve ön bellekte tuttu?u ?eyler nedeniyle yava? çal???r. E?er uzun süredir kullanm?yorsan?z, yeni format att?ysan?z ve taray?c?n?z yava? ise donan?mlar?n?zdan kaynaklan?yor olabilir. Bilgisayar?n?zda daha iyi Ram ve i?lemci koyarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bir di?er sorun da internet h?z?n?z olabilir ki daha iyi bir paket alman?z gerekir.

Webde dola??rken kullanmad???n?z sekmeleri kapat?n ve arkaplanda çal???p da yine kullanmad???n?z programlar da varsa onlar?n bo?una Ram’i harcamamas? için kapanmalar?n? sa?layabilirsiniz. ?imdi taray?c? ayarlar? bölümümüze gelelim. Taray?c?n?z?n yava?lamas? çok büyük ihtimal bundan kaynaklan?yor. Taray?c?n?z?n ön belle?ini kesinlikle temizleyin. ?ifre ve kullan?c? ad? girmek pek de zaman?n?z? almaz sonuçta. Bunun yan? s?ra çerezleri ve geçmi?i de silmeniz taray?c?n?z?n gözle görülebilir ?ekilde h?zlanmas?n? sa?layacak. DNS sunucular?n?z? da de?i?tirebilirsiniz. A?a??da verdi?imiz program? kullanarak en h?zl? DNS’yi seçebilirsiniz.

DNS Jumper indir


0 Yorumlar