src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/google.jpg” alt=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4229″ />

Google Ideas ad?yla her sene düzenlenmekte olan konferansta Google’dan çok farkl? bir aç?klama geldi. Bu vakte kadar internette sansür yanl?s? oldu?unu gösteren bir grafik çizen Google art?k sansürü kald?rmaya yönelik ad?mlar at?yor. Baz? hükümetlerin internetin baz? bölgelerine olan eri?imleri kesmesi üzerine Google “UProxy” ad?nda bir uygulama geli?tirdi?ini aç?klad? ve yak?nda da sisteme sokulacak.

Chrome ve Firefox ile birlikte çal??acak olan UProxy sayesinde tüm internet kullan?c?lar? ABD ya da ?ngiltere gibi daha özgür internet yasalar?na sahip ülkelerdeki arkada?lar?n?n internet sunucular?na ba?lan?p interneti sanki bu ülkelerdeymi? gibi kullanabilecek.

Uygulama sayesinde sadece güvendikleri, arkada? listelerinde olan ba?lant?lar?n?n internetini kullanacak olan ki?iler devletin gözetlemesinden de kurtulmu? olacak.

Henüz deneme a?amas?nda olan UProxy’nin yarat?c?lar? Washington Üniversitesi bilim insanlar? ve Brave New Software ?irketi, uygulaman?n beta versiyonunu denemekte olduklar?n? aç?klad?.

Google bu uygulamay? genel kullan?ma açt?klar?nda devletlerin sansür uygulamalar?n? a?mak için herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç olmayaca??n?, UProxy uygulamas?n?n herkesin anlayabilece?i, kullan?c? dostu bir ?ekilde tasarland???n? belirtti.

Google Ideas yöneticisi Jared Cojen UProxy ile ilgili Time dergisine verdi?i röportajda “Dünyada milyarlarca insan kendilerini ifade etme özgürlü?üne sahip olmad?klar? ortamlarda ya??yor. Biz onlara bizim sahip oldu?umuz internete ula?ma imkan?n? sunmak istiyoruz. Kullan?c?lar?m?za kar?? sorumluluklar?m?z oldu?undan bahsediyoruz. Kuzey Kore, ?ran, Suriye ve Küba gibi ülkelerdeki kullan?c?lar?m?za kar?? da bir sorumlulu?umuz var. Ve bu ülkelerde kar?? kar??ya olunan güçlükler çok daha büyük” dedi.


0 Yorumlar