src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Google-300×168.jpg” alt=”Google” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2985″ />

Google’?n düzenledi?i I/O etkinli?inden gelen haberlerin ard? arkas? kesilmiyor. Sürekli olarak bir yenilik aç?klayan Google yeni servislerinin yan? s?ra sonunda s?radan bir güncelleme gösterdi. S?radan dememizin nedeni ise full yeni servisin yan?nda Google Maps’e gelen güncellemenin küçük kalmas?, yoksa GM’nin de güncellenmesi uzun süredir bekleniyordu. Google’dan yap?lan aç?klamalara göre uygulaman?n iOS ve Android’deki sürümlerinin arayüzü tamamen de?i?tirildi ve daha iyi bir görünüm kazand?r?ld?. Bunun yan? s?ra özellikler de daha basit bir hal alarak karma??kl?ktan kurtuldu.

Google, Maps’te yap?lan de?i?iklikler için bir video da haz?rlad?, a?a??dan izleyebilirsiniz. iOS ve Android’in telefon modellerinin yan? s?ra tabletlerde de Google Maps’in de?i?ikli?e u?rad???n? belirtelim. Ancak fazladan teknik bir özelli?inin uygulama için eklendi?ine dair hiçbir bilgi verilen raporda yer alm?yor. Ancak Türk kullan?c?lar?n bir konuda eksik kald???n? da belirtelim. Google büyük ülkeler için offline Google Maps’i sunmu? durumda, ancak halen Türkiye için bu uygulama yay?mlanmad?. Bu konuda yak?nmalar sürerken Google hala cevap vermi? de?il, bakal?m bu uygulama da bize sunulacak m??


0 Yorumlar