google_yahoo

Washington Post gazetesinde yay?mlanan yeni bir habere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Ajans? dünyan?n en büyük networklerine sahip olan firmalardan Google ve Yahoo’nun uluslararas? veri transferi yapt??? a?a girip buradaki tüm bilgileri kendi sistemine kopyalad?. Devlete ba?l? olan NSA’dan ?u an için bu konu hakk?nda hiçbir yalanlama haberi gelmezken tüm herkes büyük bir bekleyi? içerisinde.

Washington Post gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde NSA’n?n, Yahoo ve Google iç a?lar?ndan, kurumun Washignton’?n bir banliyösündeki merkezinde bulunan veri deposuna her y?l milyonlarca veri aktar?m? yapt???n?n ortaya ç?kt??? belirtildi. ABD’nin internet izleme ve telefon dinlemeye yönelik gizli programlar?n? bas?na s?zd?ran NSA eski sistem analisti Edward Snowden’den elde edilen belgelere ve yetkililerle yap?lan görü?melere dayand?r?lan haberde, söz konusu bilginin Snowden taraf?ndan s?zd?r?lan 9 Ocak 2013 tarihli bir belgede yer ald??? kaydedildi.

Ayr?ca son 30 gün içinde NSA saha memurlar?n?n 180 milyon yeni veriyi i?lemden geçirerek geri gönderdi?i iddias?na da yer verilen haberde, verilerin, “meta veriler” ad? verilen, elektronik postalar?n kim taraf?ndan kime ve ne zaman gönderildi?i ve metin, sesli veya görüntülü olmas? gibi içeri?ine ili?kin bilgilerden olu?tu?u bildirildi.

F?BER OPT?K KABLOLAR HEDEF ALINDI

Verileri elde etmede kullan?lan en önemli arac?n NSA ve ?ngiliz istihbarat örgütü Hükümet ?leti?imler Merkezi (GCHQ) ile ortak yürütülen MUSCULAR projesi oldu?u belirtilen haberde, NSA ve GCHQ’nun, Google ve Yahoo’nun veri merkezleri aras?ndaki bilgileri ileten fiber optik kablolardaki tüm veri ak???n? kopyalad?klar?n?n ortaya ç?kt??? aktar?ld?.

Haberde, ele geçirilen MUSCULAR projesi belgelerinde, Yahoo ve Google’dan toplanan bilgilerin önemli itihbarat ipuçlar?n?n elde edilmesini sa?lad???na ili?kin ifadelere rastland??? vurguland?. Washington Post’ta yer alan haber üzerine Google ve Yahoo’dan ayr? ayr? yap?lan aç?klamalarda, ?irket yetkililerinin veri merkezlerine gizlice girildi?ine ili?kin bilgi sahibi olmad?klar? bildirildi. Google’dan yap?lan aç?klamada, “Hükümetin veri merkezlerimizdeki trafi?e müdahale etti?ine ili?kin iddialardan tedirgin oluyoruz. Böyle bir faaliyetten haberdar de?iliz” ifadesi kullan?ld?. Aç?klamada bulunan bir Yahoo sözcüsü ise “Veri merkezlerimizin güvenli?inin korunmas? konusunda son derece s?k? denetimler uygulanmaktad?r ve NSA’ya veya ba?ka hiçbir hükümet kurumuna veri merkezlerimize eri?im hakk? vermedik” dedi.


0 Yorumlar