src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/larry_page.jpg” alt=”” title=”larry_page” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1827″ />

Google’?n kurucusu ve CEO’su olan Larry Page’den senelerdir üzerinde çal??t?klar? sürücüsüz araç ve otomatik otopark sistemi üzerine aç?klamalar geldi. 2010’dan itibaren sistem üzerinde çal??t?klar?n? ve geçti?imiz aylarda çal??malar?n olumlu sonuçlanmas?yla araçlar?n trafi?e ç?k?? izni ald???n? belirten Page, daha önemli aç?klamalarda da bulundu.

Sürücüsüz araçlar?n hem maddi hem de manevi olarak yararl? olaca??n? belirten Google CEO’su Larry Page, art?k bu gibi durumlarda trafik kazalar?n?n ve can kay?plar?n?n ya?anmayaca??n? sözlerin ekledi. Yapt??? aç?klamada Apple hakk?nda da konu?an Page, Apple’?n kendi sonunu kendisinin haz?rlayaca??n? söyledi ve Google Plus için de kat etmeleri gereken daha yollar oldu?unu söylerek sözlerini noktaland?rd?.


0 Yorumlar