google_robot

?u anda mobil piyasay? kontrolü alt?nda bulunduran Google yeni projelerin pe?inden de gidiyor. Android’in bir zamanlarki patronu Andy Rubin, geçti?imiz gün yapt??? aç?klamalarda görevini b?rakt?ktan sonra hangi i?lerle me?gul oldu?unu aç?klad?. Görünü?e göre Rubin Android’den ayr?lsa da Google’la olan ili?i?ini kesmi? de?il. ?u anda Andy Rubin ve Google bir robot projesi üzerinde çal??ma yürütmekte.

Android’in eski patronu Andy Rubin, Mart ay?nda görevinden ayr?laca??n? aç?klad???nda teknoloji dünyas?nda ?a?k?nl??a neden olmu?tu. Rubin, görevini terk ettikten sonra sessizli?e gömülürken, hakk?nda ‘robotlar üzerinde çal??t???na’ yönelik spekülasyonlar ç?km??t?. Rubin, NYT’ye verdi?i röportajda iddilar? do?rulad?.

Google planlar?ndan çok kendi kafas?ndaki dü?ünceleri anlatan Rubin, birçok robotik ?irketi sat?n alan Google ile robot teknolojisi üzerinde çal??t???n? belirtti.

Rubin, Android’i terk etmesinin ard?ndan Google’?n kurucular? Sergey Brin ve Larry Page’i ikna etti?ini, bir robotik birimine bütçe ayr?lmas? konusunda anla?t?klar?n? söyledi. Android’in mimar?, robot biriminin, Google’?n sürücüsüz otomobil ve balonlarla internet a?? kurmay? amaçlayan Loon Project gibi çal??malar?n? yürüten Google X laboratuvar?ndan ayr? olaca??n? ifade etti. Hatta, robot laboratuvar? bir gün ayr? bir ?irkete bile dönü?ebilir ve Google’?n robot firmas? kurulabilir.

Rubin, Google’?n robot projesinin, Palo Alto, California ve Japonya’daki tesislerde yürütülece?i bilgisini verdi.

SATILMAYACAK AMA ‘KULLANILACAK’

Google’?n ne gibi projeler üzerinde çal??aca?? kesin olmasa da, ?irketin insan benzeri robotlar geli?tirmek istedi?i dü?ünülüyor. Bu robotlar?n, insanlar gibi hareket etme ve nesnelere yönelme ve tutma kabiliyeti olaca?? dü?ünülüyor.

Konuya yak?n kaynaklar?n verdi?i bilgiye göre, Google’?n robotlar? sat?lmayacak ama ?irketin fabrikalar?nda kullan?lacak. Üretimi Asya’dan kendi topraklar?na ta??mak isteyen ABD’li ?irketlerden biri olan Google, böylece montaj konusunda önemli bir ad?m atacak.

Lens üreticisi Carl Zeiss’te robot mühendisli?i görevinde bulunan ve sonras?nda k?sa bir dönem Apple’da üretim mühendisi olarak çal??an Rubin, mobil yaz?l?m günlerinden sonra köklerine dönmü? görünüyor. Rubin, robotlara olan sevgisinden dolay? Google’da ‘Android’ lakab?n? alm??t?.

Google’?n tüm gün robotlar üzerinde çal??mas?na imkan verdi?i Rubin, NYT’ye, “Hobilerimi kariyerimin parças? haline getirmek gibi bir özelli?im var… Bir mühendis ve kurcalamay? seven biri olarak, kendiniz için neler yapabilece?iniz dü?ünmeye ba?l?yorsunuz” dedi.


0 Yorumlar