src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/goz_taramasi.jpg” alt=”goz_taramasi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4686″ />

Teknolojik aletleri kullan?m alt?nda güven içerisine sokmak ad?na bu vakte kadar birçok teknoloji geli?tirildi. Bunlar?n aras?nda parmak izi tan?ma, ses komutuyla güvenlik kilidini açma gibi sistemler bulunurken ?imdi de göz taramas? geli?tirilmekte. Yüz tan?ma sistemiyle farkl? bir yap?da geli?tiriliyor olan göz taramas? birkaç sene içerisinde mobil cihazlarda yerini alacak. Bakal?m güvenlik bak?m?ndan di?er sistemlere göre bir art?s? olacak m??

Uygulamalarda göz tarama özelli?i piyasada boy göstermeye haz?rlan?yor.

Kullan?c?lar?n tabletleri ve dizüstü bilgisayarlar? gözleri ile kontrol edebildi?i bir yaz?l?m olu?turan ?sveçli teknoloji ?irketi Tobii, platformlar?n?n büyümesine yard?mc? olacak geli?tiriciler ar?yor.

Tobii, geli?tiricilerin göz taramay? uygulamalara eklemesini kolayla?t?racak araçlar bar?nd?ran bir yaz?l?m geli?tirme kiti ç?karacak.

Kit, klavye ve dokunmatik tablet hareketlerini göz konta?? ile harmanlayan ara yaz?l?m Tobii EyeX Engine ile birlikte gelecek. Ayr?ca, EyeX kumandas? ile ?irketin göz tarama geli?tirici toplulu?una eri?im de içerecek.

Tobii EyeX geli?tirici kitinin ön sipari?i ?u an verilebiliyor ancak teslimat?n 2014 Mart’ta yap?lmas? planlan?yor.


0 Yorumlar