Google+, canl? video üzerinden birçok ki?inin ayn? anda videoda sohbet etmesini sa?l?yordu. Art?k bu uygulama tüm dünyada uygulanabilecek.

Özellikle gençler aras?nda bu karar sevinçle kar??land?. Uygulama, bulundu?unuz yerden örne?in konser, maç vb. di?er kullan?c?larla canl? ileti?im sa?lama olana?? getiriyor.


0 Yorumlar