google

Financial Times geçti?imiz gün Google hakk?nda istatistikler payla?t?. Payla??lan istatistikler ülke yönetiminin sadece ülke içinde de?il yurt d???nda da baz? engellemeleri istedi?ini ortaya koyuyor. Gelen bilgilere göre son iki y?l içerisinde Google’dan kald?r?lmas? istenen içerikler konusunda en çok ba?vuru gerçekle?tiren ülke biz olduk. 2011’in ilk alt? ay? içerisinde ülkemizden Google’a giden içeri kald?rma talebi 269 iken 2012’nin son alt? ay?nda bu say? 10 bin 038 oldu. Bir anda bu kadar fazla yükseli? ya?anmas? editörlerin de dikkatini fazlas?yla çekmi? ki onlar da ele?tiride bulunmu?lar.

Haberin devam?na bakt???m?zda yap?lan ba?vurular?n genelde telif hakk?yla alakal? oldu?u söylenirken devlete yönelik kötü yorumlar?n bulundu?u linklerin de kald?r?lmas? istenmi?. Bunlardan sonra en çok talep edilen, ?ikayet edilen ?eyler de özel hayata yap?lan sayg?s?zl?klar ve dini istismar eden ?eyler. Türkiye’den yap?lan ba?vurular?n yüzde 55’i kabul edilirken en çok bizim ba?vurular?m?z kabul edildi, Amerika’n?n ba?vurular?nda ise yüzde 45’lik bir onaylanma söz konusu. ??te bu konu için yay?mlanm?? olan istatistiki tablo a?a??da.

google-rapor


0 Yorumlar