src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/instagram.jpg” alt=”instagram” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3350″ />

Geride b?rakt???m?z senede 1 milyar dolarl?k ücretiyle Facebook taraf?ndan sat?n al?nan Instagram’a yeni bir özellik daha geliyor. Facebook yar?n, 20 Haziran’da yeni bir etkinlik düzenleyecek ve internette yay?lan dedikodulara göre aç?klanacak olan yeni haber instagram video özelli?i olacak. Sadece foto?raf payla??m? için kullan?mda olan uygulamaya video deste?inin de gelmesi Vine ve Vimeo gibi bir anda popülarite kazanan sitelerin ba?ar?s?ndan sonra Instagram’da da ba?ar?l? olabilir olarak gözüküyor.

Facebook’un merkezinde, California’da gerçekle?tirilecek etkinli?in da??t?lan davetiyesinde ?u sözlere yer verildi: “Küçük bir ekip büyük bir fikir üzerinde çal???yor”. Instagram’? sat?n ald?ktan sonra hisse de?erlerinde art?? ya?ayan Facebook yine dün de yüzde 1’den büyük bir art?? ya?ad? ve kendine güvenenleri sevindirdi. Bunlar?n hepsinin yan? s?ra Facebook’un art?k reklam gelirlerini mobil üzerinden almaya u?ra?t???n? görmek de oldukça mümkün. Facebook taraf?ndan al?nmadan önce 20 milyon civar?nda bir kullan?c?ya sahip olan Instagram ?u anda 100 milyondan fazla kullan?c? bar?nd?r?yor. Demek ki Facebook sadece kendi i?inde de?il, gerçekten internette çok iyi i?lere imza at?yor.


0 Yorumlar