src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/gtld.jpg” alt=”” title=”gtld” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1778″ />

gTLD Nedir? Bu soru uzun zamand?r internette tart???lan en büyük konulardan bir tanesi. ?nternetin sahibi olarak de?erlendirebilece?imiz ICANN, geli?en internet sektörü ile ?u anda piyasada yer alan dot’tan sonra uzant?lar?n yeterli olmayaca??n? dü?ündü ve ki?isel, kurumsal uzant?lar?n sat??lar?n? ba?latt?.

Durum ?öyle ki gTLD ile .com yerine .ist alan ad?n? sat?n alabilece?iz. ?irketler bu gibi uzant?lar için k?yas?ya yar???rken ülkemizden sadece ?stanbul Büyük?ehir Belediyse .ist ve .istanbul için ICANN’a ba?vuru yapt?. Bunun için 500 bin dolar harcayacak olan belediyenin yat?r?m? ICANN’dan dan tebrik ald?. ICANN yetkilileri Türklerin bu konuya de?er vermediklerini, sadece Google’?n 20 milyon dolara yakla?an bir yat?r?mda bulundu?unu aç?klad?. Yak?nda özel alan adlar?yla jenerik domainler sat?lacakt?r ama fiyatlar? nas?l olur i?te oras? soru i?areti.


0 Yorumlar