src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/hp-milyarlar-kaybetti-300×198.jpg” alt=”” title=”hp-milyarlar-kaybetti” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-958″ />

73 y?ll?k dev teknoloji ?irketi HP 9 milyar zarar etti. CEO’nun zor anlar ya?ad??? aç?klama s?ras?nda yöneticiler kan ter içinde kald?. Geçti?imiz sene ak?ll? telefonlar?n etkinli?ini art?rmas?yla HP de bu piyasaya girmeye karar vermi?ti. Görünen o ki HP bu karar?ndan pi?man olmu? durumda. Çünkü 9 milyar dolarl?k zarar?n yar?s?ndan ço?u bu sektör sonucunda oldu.

Di?er gelen aç?klama ise daha kötü. ?u anki zarar?n sadece bir ba?lang?ç oldu?unu belirten HP CEO’su, bu durumun daha da ilerlememesi için ellerinden gelen her ?eyi yapacaklar?n? belirtti. Zarar?na kar??l?k y?l?n ilk yar?s?nda 29.8 milyar dolar kar eden firma daha fazla gelir bekliyordu. Bu kadar zarar?n HP patronu taraf?ndan CEO’ya nas?l yans?t?laca?? ise bekleniyor.


0 Yorumlar