hp

Geride b?rakt???m?z günlerde Haliç Kongre Merkezi, ülkemizde gerçekle?tirilen en önemli teknoloji konferanslar?ndan birine ev sahipli?i yapt?. HP World 2014’te BT’nin Yeni Tarz? yüzlerce ki?iye tan?t?l?rken konferansa binden fazla yöneticinin kat?ld???n?n alt?n? çizelim. Konferans sadece tan?t?mlarla s?n?rl? kalmad?, farkl? oturumlar ve özel e?itim programlar? da düzenlendi. Yak?n zaman içerisinde Türkiye pazar?ndaki hem mobil hem de güvenlik sektörü ele al?n?rken gelece?e yönelik de önemli aç?klamalarda bulunuldu.

Intel ana sponsorlu?unda yap?lan etkinli?in ana temas?n? HP’nin tüketici ve kurum deneyimini birbirine ba?layan dönü?ümsel bir de?i?im olarak gördü?ü “BT’nin Yeni Tarz?” anlay??? olu?turdu. Bili?im teknolojilerinin toplumu yeniden tan?mlayan bir endüstri olarak öne ç?kt??? bir dönemi tasvir eden “BT’nin Yeni Tarz?” anlay??? bireysel üretkenli?in yan? s?ra ki?ilerin ileti?im ve i? birlikleri kurma ?ekillerini de?i?tirirken birçok f?rsat? ve zorlu?u da beraberinde getiriyor. Bu dönemde tüketiciler, de?i?im halindeki dünyada onlara teknoloji konusunda rehberlik edecek güvenilir dan??manlara ihtiyaç duyuyorlar. HP’nin BT’nin Yeni Tarz? stratejisinde “büyük veri”, “bulut”, “mobilite” ve “güvenlik” olmak üzere dört alan üzerinde inovasyon hedefleniyor.

Tüketicilerin arad??? bu dan??manl??? sunmaya talip olan HP, inovasyonun ve i? birliklerinin önemine duydu?u inançla organize HP World etkinli?inde, HP EMEA Genel Müdürü ve Kurumsal Çözümler Bölümü K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Peter Ryan, DreamWorks Animation Teknoloji ?leti?imi ve Stratejik ?? Birlikleri Ba?kan? Kate Swanborgh’un yan? s?ra birçok konu?u a??rlad?.

Etkinli?in konu?mac?lar? aras?nda yer alan HP Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak görüntüleme ve bask? cihazlar?, ki?isel sistemler, yaz?l?m, hizmet ve BT altyap?s? alanlar?nda yenilikçi çözümler sunan dünyan?n en büyük BT ?irketi olan HP’nin kurumsal çözümlerini ?irket yöneticilerine anlatt?.


“Gelece?i ?ekillendiriyoruz”

HP’nin tarihinde hep ilklerin ve enlerin oldu?unu söyleyen HP Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, ilk genel amaçl? mobil bilgisayar, fonksiyon özellikli ilk hesap makinesi, Inkjet bask? teknolojisinin BT endüstrisine kazand?r?lmas?, dünyan?n en h?zl? masaüstü yaz?c?s? ve ilk yaz?l?m tabanl? sunucu gibi yeniliklerin tamam?n?n HP taraf?ndan tasarlan?p üretildi?inin alt?n? çizdi. HP bünyesinde Ar-Ge’den sorumlu HP Laboratuvarlar?’n?n yapt??? çal??malara da de?inen Kaymak, “Gelece?i ?ekillendiriyoruz. Verinin ???k üzerinden iletilmesi ile h?z ve güç verimlili?i alanlar?nda ç???r atan fotonik teknolojisinin yan? s?ra, büyük veriyi görselle?tirerek h?zl? karar almay? sa?layan çözümler ve yaz?l?m tabanl? hesaplamay? gerçe?e dönü?türen, evrensel bellek mimarisine sahip Memristor teknolojisi üzerinde çal???yoruz” dedi. Yeni nesil BT gereksinimlerinin artt???n? vurgulayan Güngör Kaymak, kurumlar?n daha h?zl? inovasyon, daha h?zl? servis, yüksek çeviklik seviyesi, az kaynakla çok i? yapma gibi beklentilerini “Yeni Nesil BT için çözümler sunmak” stratejisiyle kar??layacaklar?n?n alt?n? çizdi. Güngör Kaymak, HP’nin, yaz?c?lar ve ki?isel sistemler, bütünle?ik altyap?lar ve yaz?l?m çözümleriyle mü?terilerinin yan?nda olmay? sürdürece?ini ifade etti.

“?novasyon DNA’m?zda”

HP EMEA Genel Müdürü ve Kurumsal Çözümler Bölümü K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Peter Ryan, ise yapt??? konu?mada 2014’ün HP’nin 75. y?ldönümü oldu?unu söyleyerek, ke?if ve inovasyonun HP’nin DNA’s?nda yer alan genler oldu?unun alt?n? çizdi. Ar-Ge’ye ?irket tarihinde e?i benzeri görülmemi? ölçüde yat?r?m yap?ld???n? ifade eden Ryan, “BT’nin Yeni Tarz?” stratejisiyle kurumlara dü?ük maliyet, daha yüksek seviyede çeviklik, sadelik ve h?z katacaklar?n? belirtti.

“?novasyon i?imizin anahtar?”

HP Türkiye Bask? ve Ki?isel Sistemler Ülke Müdürü Filiz Akdede ise konu?mas?nda inovasyonun Ki?isel Sistemler ve Bask? Grubu ürün ve çözümleri üzerindeki yans?malar?na de?indi. “?novasyon i?imizin anahtar?” diyen Akdede, BT’nin Yeni Tarz? stratejisi kapsam?nda tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar?na odaklan?lan bir dönemde olduklar?n? söyledi. “T?pk? denizdeki dalgalarla mücadele eden sörfçüler gibi olmal?y?z. Dalgalar?n sonsuz olmas?, gözünüzü bir sonraki dalgadan ay?rmaman?z gerçe?ini de?i?tirmez” diyen Akdede, HP’nin de gözünün her zaman bir sonraki dalgada oldu?unu ifade etti. Ba?ta teknoloji çözümleri, ki?isel sistemler ve bask? olmak üzere tüketici ve kurum elektroni?inin temel alanlar?nda ürün ve çözüm geli?tirdiklerini hat?rlatan Akdede, en yeni teknolojileri en h?zl? ?ekilde Türkiye’nin farkl? noktalar?na sunabilmek için geni? bir i? orta?? a?? ile çal??t?klar?n? ifade etti.

De?i?im ve h?z

Etkinlikte konu?an HP Türkiye Yaz?l?m Grubu Ülke Müdürü Deniz Yoba? ise uygulama geli?tirme sürecinde h?z ve kalitenin önemine ve HP’nin bu alanda getirdi?i çözümlere de?indi. Uygulama geli?tirme sürecinde h?z ve devaml? de?i?imin getirdi?i riskleri vurgulayan Yoba?, uygulama ya?am döngüsü süresince yap?lan devaml? kalite kontrol i?lemlerinin riskleri azaltt???n?n alt?n? çizdi. HP’nin kurumlara mobil, bulut, hibrit ve ticari uygulamalar?nda kaliteyi tesis etmeleri için HP Uygulama Ya?am Döngüsü Yönetimi portföyüyle destek oldu?unu aktaran Yoba?, portföy içerisinde sunulan yaz?l?m çözümlerinin uygulama planlama, geli?tirme, test etme ve sunma süreçlerindeki maliyetleri dü?üren, h?z? ise art?ran özelliklerine de?indi.

ProLiant Gen9 sunucu portföyü gelece?in teknolojisi

HP EMEA Endüstri Standard? Sunucular Ba?kan Yard?mc?s? ve Genel Müdürü Iain Stephen da etkinli?in konu?mac?lar? aras?ndayd?. Stephen, HP ProLiant Gen9 sunucular?n ve HP teknoloji servislerinin, kurumlarda BT’nin Yeni Tarz?’na ayak uydurma çabalar?na nas?l destek oldu?unu anlatt?. HP ProLiant Gen9 portföyünün HP’nin bili?im stratejisi için bir kilometre ta?? oldu?unu vurgulayan Stephen, portföyün BT taleplerine her yere konumland?r?labilen, her i? yüküne göre ölçeklendirilebilen ve her daim ula??labilen geni? bir ürün ve çözüm havuzuyla kar??l?k verdi?ine dikkat çekti. “HP bundan 25 y?l önce x86 sunucu pazar?n? yaratt?” diyen Stephen, HP ProLiant Gen9 sunucular?n gelece?in teknolojisini bugünden sunan çözümler oldu?unu söyledi.

HP World 2014 etkinli?inin ana sponsorlu?unu Intel üstlendi. Intel’in Dünya’daki her bireyin ya?am?na de?er katan ve her bireyi birbirine ba?layan bili?im teknolojilerini yaratma vizyonuna sahip oldu?unu söyleyen Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Ayd?n, Intel’in, Bulut, Büyük Veri, Mobilite ve Güvenlik alanlar?nda i? ortaklar?yla kurdu?u i? birliklerinin yan? s?ra sürekli inovasyon ve yüksek performans ile bu vizyonu gerçe?e dönü?türdü?ünü kaydetti. Burak Ayd?n, aç?klamas?n?n devam?nda ?unlar? söyledi: “Kurumsal tarafta, süreçler teknolojik geli?meleri yans?tacak ve daha fazla mobil çal??maya yönelen bir de?i?im ya??yor. Intel teknoloji ortaklar?yla i? birli?i yaparak kurumlar?n bu teknolojik geli?meleri benimsemelerine ve bu sayede çal??anlar?n?n ve mü?terilerinin talep ve beklentilerini kar??lamalar?na destek oluyor. HP ile kurmu? oldu?umuz i? birli?inden ötürü çok mutluyuz. HP World 2014’te vizyoner profesyonellerle bulu?may? ve onlarla daha ba?lant?l? bir toplumda gelece?in trendlerini ve kurumsal gereksinimleri konu?may? umut ediyoruz.”

Büyük veri

Uzmanlar, 2015 y?l?nda 2010 y?l?na k?yasla yönetilecek veri miktar?n?n 7 kat artaca??n? söylüyor. Ayn? dönemde ?irket ba??na yönetilecek veri miktar?n?n 1,4 petabayt olaca?? öngörülüyor. Büyük ?irketlerse veri üretimi kapsam?nda her saniye 100 binden 100 milyona kadar de?i?en say?da kurumsal vakayla kar??la??yorlar. Bunlar?n aras?nda web sayfalar?ndan yap?lan indirmelerden, banka i?lemlerine kadar geni? çe?itlilikte faaliyetler yer al?yor. Tüm bu verilerin anla??labilir ve kullan?labilir bilgilere dönü?türülmesi ?irketlere çok önemli f?rsatlar kazand?r?yor. HP bu kapsamda kurumlara verilerin yüzde 100 oran?nda yönetimini sa?layan HP HAVEn platformunu sunuyor. HP Analitik ve Veri Yönetim Servisleri ise kurumlar?n, özgün ihtiyaçlar?na göre bir veri ve analitik yönetim stratejisi olu?turmalar?n? sa?l?yor. Sektörün ilk kapsaml?, aç?k ve ölçeklenebilir Büyük Veri platformu olan HAVEn, verinin sindirilmesi, depolanmas?, yönetilmesi ve analizi de dahil olmak üzere tüm gerekli süreçlerin kolayl?kla i?letilmesini sa?l?yor. HAVEn’? kullanan mü?teri say?s? binleri a?m?? bulunuyor.

Bulut

BT’nin Yeni Tarz?’n?n en önemli bile?enlerinden birini bulut teknolojileri olu?turuyor. Piyasadaki rekabet gücünü korumaya çal??an ?irketlerin bulut teknolojilerine olan ilgisi h?zla art?yor. Çoklu bulut mimarilerinin ortaya ç?k??? bulut teknolojilerini karma??kla?t?r?rken, mevcut kurumsal uygulamalar?n farkl? bulut mimarilerinde çal???p çal??mamas? CIO’lar?n en büyük endi?eleri aras?nda yer al?yor. HP’nin geli?tirdi?i Helion çözümü ise bu endi?eyi gidermek için tasarlanm?? bulunuyor. Kurumlar?n farkl? bulut mimarilerini bir araya getiren BT ortamlar?ndaki i? yüklerini olu?turma, yönetme ve tüketmelerini sa?layan ürün portföyü HP Helion, uygulamalar?n ihtiyaca göre, do?ru kurulum modeline entegre edilmesini sa?l?yor. HP Helion ürün portföyü bulut bili?imin tüm faydalar?n? aç??a ç?kar?yor. HP Helion sayesinde bulutta güvenlik endi?eleri de gideriliyor. Fortune 100 ?irketlerinin üçte biri HP bulut servislerini kullan?yor.

Mobilite

2020 itibar?yla ak?ll? telefonlar, tabletler ve giyilebilir teknolojiye sahip cihazlardan bir trilyon uygulama kullan?lmas?, 100 milyar cihaz aras?nda 58 zetabayt büyüklü?ünde dijital veri aktar?m?n?n sa?lanmas? bekleniyor. BT altyap?lar?n?n bu cihaz ve veri fazlal???yla ba?a ç?kabilecek kapasitede olmas? gerekiyor. Dünyadaki CIO’lar?n yüzde 73’ü mobilitenin i?lerini etkileyece?ini dü?ünüyor. Mobiliteyi avantaja çeviren ?irketlerin rekabetten güçlenerek ç?kacaklar?na kesin gözüyle bak?l?yor. HP’nin kapsaml? mobilite çözümleri bu alanda CIO’lara destek oluyor. 700’den fazla uygulama geli?tiricisi ile birlikte çal??an HP, geni? kanal ve i? orta?? a??yla da mü?terilerine f?rsatlar yarat?yor. HP, s?n?f?n?n en iyisi mobil ürünleriyle üretkenli?i art?rarak kurumlara çeviklik kat?yor. HP uygulama servisleriyle kurumlar?n, özgün ihtiyaçlar?na yönelik uygulamalar geli?tirmelerine yard?mc? oluyor. HP’nin büyük veri platformu HAVEn, mobil verilerin i?lenmesini sa?l?yor ve kurumlara kullan?labilir bilgiler sunuyor, kurumlar? gerçek zamanl? takip ve analitik ayr?cal??? ile tan??t?r?yor.

Güvenlik

Mobilitenin kurumlardaki güvenlik politikalar?n? dönü?türmesi CIO’lar?n gündemlerini i?gal eden bir konu olarak öne ç?k?yor. HP bu alanda da mü?terilerine rehberlik ederek mobilitenin getirdi?i güvenlik risklerini en dü?ük seviyeye indiriyor. HP dahili donan?m, yaz?l?m ve altyap? çözümleriyle kurumlarda BT güvenli?ini tesis ediyor.


0 Yorumlar