src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/huawei-300×233.jpg” alt=”huawei” width=”300″ height=”233″ class=”alignnone size-medium wp-image-3522″ />

Mobil teknolojinin yan? s?ra bilimin her dal?nda ara?t?rmalar ve çal??malar yapan bir ba?ka Uzak Do?u firmas? Huawei yine büyük çal??malar içerisinde. Operatörler için özel telefonlar geli?tiren firma ülkemizdeki operatörlere de telefon sa?lam??t?, bu çal??may? tüm dünyada gerçekle?tirdiler. Firma ?imdi kendi isimli telefonlar?yla piyasaya giriyor. Yak?n dönemde Ascend P6 adl? telefonlar?n? sat??a sunan Huawei bu modelle en üst segmentteki ilk yerini al?rken yeni telefonlar? da yak?n zamanda bizlere sunacak.

Konu hakk?nda aç?klamada bulunan Huawei Cihaz Bölümü Pazarlama Direktörü Shao Yang yeni telefonlar?n? yak?n zamanda dünyan?n her taraf?na sunacaklar?n? ama öncelik verdikleri ülkeler olduklar?n? belirtirken öncelikli 15 ülke aras?nda Türkiye’nin de oldu?unu sözlerine ekledi. Telefon kullan?c?lar?n? çok sevindiren bu haberde bizi en çok ilgilendiren taraf? Uzak Do?uda ucuza sat?lan telefonlar?n ülkemize de ucuz fiyattan gelip gelmeyece?i, sonuçta Huawei’nin Turkcell’e verdi?i telefonlar fazlas?yla ucuzdu. Umar?z yeni Huawei modellerinde de bu gerçekle?ir. ?u anda teknoloji marketlerinde sat?lmakta olan Ascend P6’y? da deneyebilir, firman?n ne kadar kaliteli i?ler yapt???n? görebilirsiniz.


0 Yorumlar