src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/edge-300×135.jpg” alt=”edge” width=”300″ height=”135″ class=”alignnone size-medium wp-image-3519″ />

Oyun dünyas?n?n en önemli isimlerinden biri olan Edge de bu konuya el att?. PlayStation 4 ve Xbox One aras?ndaki k?yaslama tüm oyuncular taraf?ndan yap?l?rken ?u anda PS4’ün büyük bir fark etti?i gözüküyor, hatta büyük ihtimal Xbox’?n ba??ndaki isim de i?inden bu yüzden ayr?ld?. Xbox One’da bulunan fazlas?yla güvenlik bölümleri ve neredeyse yap?lan her ?eyin ana sisteme raporlanacak olmas? oyuncular? rahats?z ederken PlayStation 4’te böyle hiçbir ?ey yer alm?yor. Peki sizce dünya devi Edge’in seçimi hangi yönde oldu?

A?ustos say?s?n?n kapa??nda PlayStation 4 resmine yer veren Edge Microsoft’un Xbox One’?na a??r ithamlarda bulundu. “Titanic Errors” yorumuyla yeni nesil oyun konsolunu ele?tiren Edge oyuncular?n seçiminin her zaman PlayStation’dan yana olaca??n? da sözlerine ekledi; ancak Edge’in büyük bir Do?u Asya sempatizyan? oldu?unu da belirtelim. Microsoft da son olarak oyun konsolunda yer alan baz? k?s?tlamalar?n? kald?racaklar?n? aç?klam??t?, Edge buna ra?men bu yorumlar? yap?yorsa büyük ihtimal önemli k?s?tlamalar hala kalacakt?r. Yine de en sa?l?kl? karar? ikisini de test ettikten sonra verebiliriz gibi.


0 Yorumlar