src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/tablet.jpg” alt=”tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4713″ />

Sizlere neredeyse tüm teknoloji içerikli yaz?lar?m?zda mobil sektörün PC sektörünü bitirece?ini söylemi?tik; ?imdiden çok büyük kan kayb? ya?ad? zaten PC sektörü. Ancak mobil piyasa yüzünden de?il de tablet piyasas? yüzünden dü?ü?e geçti. Son zamanlardaki sat??larla birlikte tabletlerin de ak?ll? telefonlara tercih edilece?i dü?ünülürken mobil sektörde büyük bir yükseli? ba?lad?.

Tabletler, geleneksel bilgisayarlar için en büyük tehditlerden biri olabilir ancak bu durum tabletlerin ?u anda sahip olduklar? de?eri koruyabilecekleri anlam?na gelmiyor. IDC, bu y?l için tablet sat??lar?ndan beklentisini dü?ürdü ve 2017 y?l?nda tablet piyasas?n?n büyüme oran?n?n tek rakaml? say?lara dü?ece?ini tahmin ediyor.

Ara?t?rma firmas?n?n son raporuna göre, 2013’ün sonuna do?ru tablet sat??lar?n?n 221.3 milyona ula?mas? bekleniyor. Oysa ki IDC’nin bu y?l için ilk tahmini 227.4 milyon idi. Bu noktada belirtmek laz?m ki, azalm?? olan beklenti bile 2012 y?l?ndaki sat??lardan yüzde 53,5 oran?nda daha fazla. Bu oran?n 2014 y?l?nda yüzde 22,2’ye dü?mesi ve daha sonraki y?llarda tek hanelere dü?mesi bekleniyor.

Bu dü?ü?ün faturas? ise giderek daha büyük ekranlara sahip olan ak?ll? telefonlara kesilebilir. 5.7 inçlik Galaxy Note 3 ve 6.3 inçlik Galaxy Mega gibi telefonlar, tablet pazar? için bir tehdit olu?turmakta. Rapora göre, 6 inç civar?nda bir ekran boyutuna sahip olan telefon kullan?c?lar?, 7 inçlik tabletleri do?al olarak tercih etmiyorlar. Sonuç olarak iki ekran boyutu aras?nda çok da fazla bir fark yok. Bu durum, iPad Air gibi 10 inçlik tabletlere veya Windows 8.1 kullanan ikisi bir arada laptop-tablet karmalar?na olan ilginin artmas?na sebep olabilir. Ama ?u an için tablet pazar?n?n en parlak k?sm? 7 ve 8 inç cihazlara ait ve bu dü?ü?, pazar? do?rudan etkileyecek.

Ara?t?rma analisti Jitesh Ubrani raporda “Microsoft ve Intel, aylard?r, daha ucuz Windows tablet üretme sözü veriyorlar” cümlelerini kullan?yor. Ubrani, ayr?ca, Dell, Lenovo ve HP gibi firmalar?n baz? ürünlerinin her yerde ula??labilir olmamas?ndan kaynakl?, tatil sezonunu kaç?rd?klar?n? da belirtiyor.

Geçti?imiz ay, Samsung’un, 12 inçlik bir ekran üretmekte oldu?u ve 12 inçlik bir Galaxy Note’un yolda oldu?una dair söylentiler ortaya ç?km??t?. Ayr?ca Apple’?n da, 2014’te, 12.9 inçlik bir iPad’i sat??a sunaca?? söylentisi bir süredir internette dola??yor. K?sacas? tablet pazar? da, önlemini almaya ba?lam?? durumda. Bakal?m sonuç nas?l olacak…


0 Yorumlar