2011 senesinin Kas?m ay?nda internetten sat??a ba?layan IKEA, bu sat??lar? sadece Bursa, Ankara ve ?stanbul ile s?n?rl? tutmu?tu. Ama ?imdi di?er illerden gelen yo?un istekler olunca i? de?i?ti. IKEA art?k Türkiye’nin her yerine sat?? yap?yor, tabi ki internet üzerinden.

?stanbul, Ankara ve Bursa’da olmak üzere tüm Türkiye’de toplam 5 ma?azas? bulunan IKEA, ev dekorasyonunda piyasas?n?n öncü ?irketlerinden biri. Hatta Türkiye’de en büyü?ü de diyebiliriz. ?lk ma?azas?n? ?stanbul’da açan ?irket büyüyerek Bursa ve Ankara’da da birer tane açt?. Ayr?ca ?stanbul’a iki tane daha aç?ld?. ?imdi Türkiye’nin tüm ?ehirlerinden istekler geliyor. Her ile ma?aza açamayacaklar?n? dile getiren yetkililer internet üzerinden online sat??a ba?lad?. Bir süre öncesine kadar sadece Bursa, ?stanbul ve Ankara’ya sat?? yap?l?rken yeni online sistem ile Türkiye’nin her yerine sat?? gerçekle?tirilebiliyor.

?nternet sitesinde ise güvenlik bak?m?ndan hiçbir tehlike yok. SSL belgeli ve 3D Secure ile korunan siteden rahatl?kla al??veri? yapabilir, evinizi güzelle?tirebilirsiniz.

Siteye gitmek için buraya t?klay?n?z


0 Yorumlar