Mobil cihazlar?n kullan?m?n artmas?yla ?u anda en de?erli yaz?l?mlardan biri haline gelen Instagram kullan?c?lar? taraf?ndan birkaç ayd?r etiket özelli?inin eklenmesi konusunda zorlan?yor. Facebook ve Twitter gibi di?er dev sosyal a?larda bu özellik neredeyse her içerikte kullan?l?rken dünyan?n en büyük foto?raf payla?mak uygulamas?nda kullan?lmamas? al??kanl?klar?n d???na ç?karken sonunda bu özelli?i Instagram da dün yay?mlad??? güncelleme ile getirdi. iOS ve Android i?letim sistemlerinde milyonlarca ki?i taraf?ndan kullan?lmakta olan Instagram’da art?k etiket ekleyebileceksiniz.

Instagram etiket ekleme i?lemi için en az Facebook ve Twitter kadar küçük bir i?lem uyguluyoruz. Etiketlendi?iniz foto?raflar? görmek için de “Bulundu?un Foto?raflar” menüsüne girmen yeterli oluyor. K?sa süre önce gizlilik ayarlar? yüzünden kullan?c?lar?yla ba?? belaya giren Instagram içerisinde bulundurdu?u “Kim, Nerede” gibi arama sistemlerini etiketlere kapad?. Instagram?n yeni sürümünü, yani Instagram 3.5’i indirmek için a?a??daki linklere t?klaman?z yeterli. Bir de hat?rlatma yapal?m. E?er hala Instagram hesab?n?z yoksa bunu sadece mobil cihaz?n?z üzerinden açabilirsiniz.

Instagram 3.5 iOS download
Instagram 3.5 Android download


0 Yorumlar