• Instagram, 200 milyon kullanıcıya ulaştı

  Bundan iki sene önce Instagram’? sadece 1 milyar dolarl?k ücreti kar??l???nda sat?n alan Facebook, uygulamay? yükseltmeyi ba?ar?yor. Al?nd???nda 100 milyon bile üyesi bulunmayan Instagram’?n üye...

 • Facebook, farkı açıyor

  Sosyal medya ak?m?n? ba?latan, ba?latt??? günden itibaren liderli?ini de sürdüren Facebook art?k arkas?ndaki sitelerle aras?nda olan fark? iyiden iyiye açmaya ba?lad?. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram...

 • Instagram’ın enleri

  Serüvenine birkaç sene önce ba?lam?? ve bir buçuk sene önce 1 milyar dolar kar??l???nda Facebook taraf?ndan sat?n al?nm?? olan Instagram’?n 2013 istatistikleri aç?kland?. Her geçen...

 • Instagram satılır mıydı!?

  Bundan sadece iki sene önce kurulmu? olan Instagram art?k uzun süredir Facebook’un elinde. ?lk ç?kt??? dönemde sadece iOS i?letim sisteminde kullan?lmas?na ra?men kullan?c?lar taraf?ndan fazla...

 • Instagram video özelliği

  Geride b?rakt???m?z senede 1 milyar dolarl?k ücretiyle Facebook taraf?ndan sat?n al?nan Instagram’a yeni bir özellik daha geliyor. Facebook yar?n, 20 Haziran’da yeni bir etkinlik düzenleyecek...

 • Instagram etiket ekleme

  Mobil cihazlar?n kullan?m?n artmas?yla ?u anda en de?erli yaz?l?mlardan biri haline gelen Instagram kullan?c?lar? taraf?ndan birkaç ayd?r etiket özelli?inin eklenmesi konusunda zorlan?yor. Facebook ve Twitter...

 • Instagram kötü günler geçiriyor

  AppStats ?a??lacak bir istatistik payla?t?. ?u anda dünyan?n en popüler sosyal a?lar?ndan biri olan Instagram büyük bir dü?ü?te. Geçti?imiz ay aktif Instagram kullan?c? say?s? 16.8...

 • Instagram fotoğrafları satılmayacak

  Geçti?imiz günlerde gizlilik politikas?nda radikal de?i?iklikler gerçekle?tiren Instagram’dan bugün iç rahatlatan yeni bir aç?klama daha geldi. Konu hakk?nda aç?klama yapan Kevin Systrom, asla böyle bir...