src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/instagramm_.jpg” alt=”” title=”instagramm_” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1912″ />

Geçti?imiz günlerde gizlilik politikas?nda radikal de?i?iklikler gerçekle?tiren Instagram’dan bugün iç rahatlatan yeni bir aç?klama daha geldi. Konu hakk?nda aç?klama yapan Kevin Systrom, asla böyle bir amaçlar?n?n olmad???n?, de?i?en kurallar? kullan?c?lar?n ve sosyal medyan?n farkl? yorumlad???n? dile getirdi.

Birkaç ay önce Facebook taraf?ndan sat?n al?nan ve ?u anda 100 milyondan fazla kullan?c?ya sahip olan Instagram, sosyal medyadaki a??r? rekabet yüzünden Twitter’a olan deste?ini de sadece Facebook taraf?na yöneltmi?ti. Kevin Systrom yapt??? aç?klama ile gönüllerimize su serpti. Aksi halde hala içimizde foto?raflar?m?z?n yabanc? reklam firmalar?na sat?ld???n? dü?ünen kötü hisler dolanacakt?.


0 Yorumlar