Ana sayfa » Etiket arşivi » fotoğraf

\ \ \ \

Sony SPA-TA1 fotoğraf aparatı

Geride b?rakt???m?z sene Android ve iOS i?letim sistemli telefonlardan çok daha iyi foto?raf çekebilmemizi sa?layan aparatlar? tan?tm?? olan Sony, bunlar?n ak?ll? telefonlar için olan k?sm?n? sat??a sunmu?tu. ?imdi ise bunlar?n aras?na bir yenisi daha eklendi: Sony SPA-TA1. Ancak bu aparat ?imdilik sadece Sony Xperia Tablet Z için çal???yor. Tabletten foto?raf çeken kullan?c?lar? unutmayan Sony, Xperia […]

\ \ \ \ \

iPhone 6 konsept tasarım

Bu vakte kadar ç?kard??? tüm ürünlerin hem teknik özellikleri hem de tasar?m? bak?m?ndan büyük övgüler toplayan Apple, iphone 5 ile bu serisine kötü bir son vermi?ti. Hem GoogleMaps hem de tasar?m aças?ndan ele?tirilen telefon yine de dünyada milyonlarca satmaya devam ediyor. Ancak internete bir resim daha dü?tü ve bizleri oldukça heyecanland?rd?. ?ddiaya göre yukar?da bulunan […]

\ \

Instagram fotoğrafları satılmayacak

Geçti?imiz günlerde gizlilik politikas?nda radikal de?i?iklikler gerçekle?tiren Instagram’dan bugün iç rahatlatan yeni bir aç?klama daha geldi. Konu hakk?nda aç?klama yapan Kevin Systrom, asla böyle bir amaçlar?n?n olmad???n?, de?i?en kurallar? kullan?c?lar?n ve sosyal medyan?n farkl? yorumlad???n? dile getirdi. Birkaç ay önce Facebook taraf?ndan sat?n al?nan ve ?u anda 100 milyondan fazla kullan?c?ya sahip olan Instagram, sosyal […]