Evan Spiegel

Bundan sadece iki sene önce kurulmu? olan Instagram art?k uzun süredir Facebook’un elinde. ?lk ç?kt??? dönemde sadece iOS i?letim sisteminde kullan?lmas?na ra?men kullan?c?lar taraf?ndan fazla benimsenen ve k?sa süre içerisinde milyonlarca kullan?c? elde eden Instagram Zuckerberg’in dikkatini çekmi? ve k?sa süren pazarl?klar?n ard?ndan 1 milyar dolara sat?n al?nm??t?; ancak uygulamay? ilk geli?tiren ki?i bundan bir hayli dertli gibi gözüküyor.

O gün için gayet makul görülen 1 milyar dolar rakam? zaman geçtikçe eridi gitti; zira Instagram’?n büyüme potansiyeli Systrom’un beklentisinin de üzerinde oldu. Uzmanlar, 150 milyon ayl?k aktif kullan?c?ya ula?an Instagram’?n bugün sat?lmas? halinde 5 ila 15 milyar dolar aras? bir de?ere sahip olaca??na dikkat çekerken yat?r?mc? Eric Jackson konuyla ilgili ?unlar? söyledi: “Systrom Instagram’? fazla erken satt? ve buna bin pi?man eminim; zira Instagram’? bugün satsayd? Zuckerberg’den alaca?? para katbekat fazla olurdu.”

236 milyon aktif kullan?c?ya sahip olan Twitter’?n ard?ndan 150 milyon takipçiye sahip olan Instagram, Twitter’?n 30 milyar dolarl?k piyasa de?erinin yar?s? olarak de?erlendirildi?inde neredeyse 15 milyar dolarl?k pazar pay?na ula?t??? göze çarp?yor.

SNAPCHAT FACEBOOK’U REDDETT?

Instagram’da oldu?u gibi Facebook potansiyel gördü?ü giri?imleri bünyesine katma planlar?n? sürdürüyor. Son olarak foto?rafl? sohbet uygulamas? SnapChat’i 3 milyar dolara sat?n almak için harekete geçen Facebook bu kez umdu?unu bulamad?. Sadece ABD’de 30 milyonu a?k?n üyesi olan SnapChat Facebook’un teklifini reddederken, Facebook’un sözcüsü Denise Horn, konuyla ilgili yorum yapmak istemediklerini belirtti. Bu anlamda uygulaman?n mimar? 23 ya??ndaki Evan Spiegel’in Instagram al?m?ndan dersini fazlas?yla ald??? anla??l?yor.


0 Yorumlar