src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Sony-PS4.jpg” alt=”Sony PS4″ width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4492″ />

Y?llard?r beklemekte oldu?umuz Sony PlayStation 4 sonunda geçti?imiz gün Kuzey Amerika’da ç?k???n? gerçekle?tirdi. Yakla??k bir ay sonra Türkiye’de de sat??a sunulacak olan yeni oyun konsolundan beklenmedik haberler geliyor. E?er PS4 çok iyi sat?? yapamazsa Sony zora girecekti, ancak gelen bu haberden sonra içlerinin rahatlad???n? söyleyebiliriz. Sony PS4 sadece ilk günde 1 milyon satt?.

Bilindi?i üzere Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 4’ün Amerika ç?k??? geçti?imiz günlerde gerçekle?mi?ti. Genel itibariyle Xbox 360 kullan?c?lar?n?n yo?unlukta bulundu Kuzey Amerika’da, Sony’nin yeni nesil konsolu erken ç?kmas?n?n da avantaj?yla son derece ba?ar?l? sat?? rakamlar?na ula?t?.

Sony’nin yetkili isimlerinden Shuhei Yoshida, Twitter üzerinden yapt??? aç?klamada Playstation 4’ün, Kuzey Amerika’da ilk 24 saat içerisinde 1 milyondan fazla satt???n? onaylad?.

Zaten yeni nesil konsollara olan ilgi, Haziran ay?nda gerçekle?en E3 interaktif e?lence ve oyun fuar?ndan bu yana bir hayli fazlayd?. Fakat Microsoft’un evi diyebilece?imiz bir sahada Playstation 4’ün k?sa sürede milyonlar seviyesine ula?mas? beklenen bir durum de?ildi.

Playstation 4, Avrupa’da 29 Kas?m’da, Türkiye’de ise 13 Aral?k’ta sat??a sunulacak. Cihaz?n ülkemizdeki etiket fiyat? ise 1399 TL olacak.


0 Yorumlar