src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/google_maps_yeni_ozellik-300×292.png” alt=”” title=”google_maps_yeni_ozellik” width=”300″ height=”292″ class=”alignnone size-medium wp-image-1171″ />

Google Maps, art?k evlerimizin ve dükkanlar?m?z?n içini de görecek! Google’?n ve Yandex’in de geli?tirdi?i uydu görüntülerinden olu?an canl? izleme sistemi gittikçe yay?l?yor. Google, bu olay? daha da geli?tirmi? gibi görünüyor çünkü ?imdi dükkanlar?n içine de girmi? durumda.

Geçti?imiz gün Google’dan resmi olarak yap?lan aç?klamada sistemin tamamland??? belirtildi. Ancak bu sistem sadece i?letmelerin ve ?irketlerinin içini görüntülemeyi kapsayacak, evlere girmeyecek. Google bu sistem üzerinde çal??maya 2010 y?l?nda ba?lam??t? ve 2.5 senelik bir u?ra? sonucunda proje sonunda tamamland?. Ayr?ca son zamanlarda geli?tirilen bir sistem de bizi ?stanbul trafi?inden kurtar?yor. Art?k yollarda Yandex’in sa?lad??? trafik yo?unluk sistemi yer al?yor.


0 Yorumlar