src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/internett.jpg” alt=”” title=”internett” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2057″ />

Bundan birkaç sene önce internet sa?lay?c?s? olarak ülkemizde sadece TTNET bulunurken ?imdi birçok firma bulmak mümkün. Yine de Türkiye’deki internet kullan?m haklar?n?n ço?u Türk Telekom’un elinde bulunuyor. Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m’dan bu konu hakk?nda aç?klama geldi. Bu haber hem kullan?c?lar? hem de sa?lay?c? ?irketleri rahata kavu?turacak.

Yak?nda ba?layacaklar? bir çal??ma ile tüm internet servisi sa?lay?c?lar?n?n tek, ana bir yerden i?lem yapaca??n? belirten Y?ld?r?m, böylelikle hem israf?n hem de internet kopmalar?n?n engellenece?ini dile getirdi. Bu da demek oluyor ki TTNET’ten ayr? olan internet sa?lay?c? firmalar? da TTNET’in merkezlerinden yararlanabilecek. Yap?lacak olan bu i?lemler ile birlikte internet kullan?m?n?n da yayg?nla?t?r?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar