Microsoft ve Samsung i?birli?i ile geli?tirilen Illumiroom, CES 2013’te tan?t?ld?. Bir oyuncu fikriyle geli?tirilmeye ba?lanan bu teknolojinin yak?n bir tarihte tüm oyun sektörüne yön vermesi hiç de sürpriz olmayacak. Sistemi tek cümle ile aç?klayacaksak bir oda dolusu oyun isim tamlamas?n? rahatl?kla kullanabilirsiniz.

Yukar?daki resimde de gördü?ünüz gibi sistem tüm oyunu odan?za yay?yor ve bizim de çok uzak oldu?umuz bir teknoloji oldu?unu söylemeliyiz. ?u an için prototip seviyesinde olan bu sistem projektör ve Kinect sistemi ile çal??makta. Yani e?er bir gün al?rsan?z projektöre de sahip olman?z gerekmekte. Illumiroom için bir de tan?t?m videosu yay?mland?, a?a??dan izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar