src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/sansur.jpg” alt=”sansur” width=”442″ height=”332″ class=”alignnone size-full wp-image-5260″ />

Uzun süredir üzerinde tart??t???m?z yeni internette sansür yasa??n?n devreye girmesine çok az bir süre kald?. Ülkenin her taraf?nda bu yasay? engellemek için mitingler düzenlenirken bunlar?n hepsinin bo?a ç?kt???n? söyleyebiliriz. TBMM Genel Kurulu’nda görü?meler sona erdi ve art?k Abdullah Gül’ün tek onay? bekleniyor.

Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün onaylamas? halinde gelecek sansürlere dair 12 madde halinde haz?rlad???m?z özet a?a??da yer al?yor.

1- Uygunsuz içerikler anahtar kelimelerle belirlenebilecek ve sayfa kald?r?labilecek.
2- URL adresi tabanl? olarak sansür uygulanabilecek
3- Yer sa?lay?c? için yurtiçi ya da yurtd??? fark etmeyecek. DNS de?i?tirilerek herhangi bir siteye giri? yap?lamayacak.
4- Hakimler, 24 saat içinde sansür karar? verebilecek.
5- Sitelerin kapat?lma karar? verildi?inde, site sahiplerine bilgi verme zorunlulu?u olmayacak.
6- Hosting firmalar? her kullan?c?n?n izini sürebilecek.
7- Her kullan?c?n?n internetteki faaliyeti kayda al?narak 1-2 y?l süreyle saklanacak.
8- Telekominikasyon ?leti?im Ba?kanl??? Ba?kan?na internet sitesi eri?im engelleme yetkisi verilecek.
9- Birli?e gönderilecek olan “eri?imin engellenmesi karar?” 4 saat içinde uygulanmak zorunda.
10- Eri?im sa?lay?c? ?irketler, kullan?c?lar?n hangi sitelere girdi?ini kaydedip 2 y?l süresince saklayacak.
11- Bilgisayar, tablet ve ak?ll? telefonlar üzerinden internete ba?lanan herkes kay?t alt?na al?nacak.
12- ?nternetteki içerikler sayfa sayfa engellenebilecek.


0 Yorumlar