apple_statistic

Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i elinde bulundurdu?u görünürken Samsung’un da büyük yükseli?te oldu?u gözden kaçm?yor.


Pazar pay?n?n ço?u iPad’den

Pazar pay? yüzde 20’lere ula?an Apple’?n cihaz sat?? adeti de artt?. Geçti?imiz y?l?n son çeyre?inde 25 milyonun biraz üzerinde seyreden ?irket bu y?l 30.9 milyon adet iPad ve Mac sat???na imza att?. Apple’?n küresel tablet ve PC pazar?ndaki 2013 y?l? son çeyrek pay?n?n yüzde 84. 3’ünün iPad sat??lar?ndan geldi?i tahmin ediliyor. iPad’ler toplam tablet pazar?n?n ise nereyse yüzde 35’ini olu?turuyor.

Samsung yükseli?te

Apple’?n en yak?n takipçisi ise Lenovo olarak görülüyor. ?irketin bu dönemde 20 milyona yak?n bir sat?? gerçekle?tirdi?i tahmin ediliyor. Geçti?imiz y?la oranla sat??lar?n? büyük ölçüde art?ran Samsung’un da Lenova’ya yakla?t??? dikkat çekiyor. HP’nin sat?? adetinde küçük bir miktar azalma tahmin edilirken Dell’in ise 10 milyon s?n?r?n? a?t??? öngörülüyor.


0 Yorumlar