twitter_soundcloud

Son zamanlarda sosyal medyan?n ve internet dünyas?n?n en büyük isimleri, arkas?ndan gelmekte olan bir ba?ka büyük isimleri sat?n alma i?lemini fazlas?yla art?rd?. Özellikle Facebook’un Whatsapp’i 18 milyar dolar kar??l???nda sat?n almas? bu dönemin en büyük i?lemi olarak kay?tlara geçerken di?er uygulamalardan bahsetmiyoruz bile. Bu hamleleriyle en büyük rakiplerinden biri olan Twitter kar??s?nda büyük de?er kazanan Facebook’a kar?? Twitter da bo? durmayacak gibi. Gelen haberlere göre Twitter, Soundcloud’u sat?n almaya haz?rlan?yor.

Twitter, Soundcloud’u sat?n alabilir
Bugün ilginç bir sat?n alma iddias? da Twitter’dan geldi. ?ddialara göre popüler mikro blog sitesi Twitter, müzik yay?mlama ve dinleme hizmeti veren Soundcloud firmas?n? sat?n alacak. Twitter Music uygulamas? ile müzik platformuna giri? yapmaya çal??an Twitter bu konuda ba?ar?l? olamam?? ve uygulamas?n? ma?azalardan kald?rm??t?. Twitter’?n Soundcloud’u sat?n alarak ba?ar?s?z oldu?u müzik platformunda söz edinmek istedi?i dü?ünülüyor.

Henüz konuyla ilgili resmi bir aç?klama bulunmad???n? ancak sat?n al?nma iddialar?n son dönemlerde do?ru ç?kt???n? belirtelim. SoundCloud’un de?eri geçti?imiz y?l 700 Milyon Dolar olarak hesapland??? için Twitter’?n bu sat?n alma i?leminde kesenin a?z?n? açmas? bekleniyor. Bakal?m Twitter, Soundcloud ile ba?ar?s?z oldu?u müzik platformunda söz sahibi olabilecek mi?


0 Yorumlar