src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/internet.jpg” alt=”internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4083″ />

Dünyan?n en büyük platformu olan, her geçen dönem ve gün daha da büyümekte olup büyümesinin önüne bir türlü geçilemeyen, zaten geçilmesi de gerekmeyen internette bir dakika içinde neler oldu?unu hiç dü?ündünüz mü? Dü?ünmü? olsan?z bile vermi? oldu?umuz bilgileri gördü?ünüzde yine de ?a??raca??n?za eminiz, çünkü bizim tahminlerimizin bile çok fazla üzerinde istatistikler elde ettik. Yap?lan ara?t?rmalara göre ?u anda internete ba?l? olan cihaz say?s? -mobil ya da pc olabilir- dünyan?n nüfusuyla e?it. Bu say?n?n 2015 y?l?nda dünya nüfusunun iki kat?na ç?kmas? bekleniyor; yani 1.5 senede 2 kat art??. Tabi bunla birlikte bir dakika içinde olanlar da de?i?ecek, ?imdilik bu seneye bir göz atal?m.

?nternette bir dakika içerisinde YouTube’a 30 saatlik uzunlu?unda video yükleniyor. Ayr?ca Twitter üzerinden bir dakika içerisinde 100 bin tane tweet at?lmakta. Bir dakikada Google’da 2 milyon tane ayr? arama gerçekle?tirilirken Flickr’a da 3 milyon foto?raf eklenmekte. Dünyan?n en büyük e-ticaret sitesi olan Amazon’dan 83 bin tane sat?? yap?l?rken dünyan?n en büyük i? platformu olan LinkedIn’a da yeni 100 tane hesap aç?l?yor. Wikipedia’ya yeni 6 tane makale ekleniyor bir dakika içerisinde ve son olarak da 47 bin uygulaman?n bir dakika içerisinde indirildi?ini vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.


0 Yorumlar