ios_8

Apple’?n yeni mobil i?letim sistemi iOS 8, dün düzenlenen etkinlik ile tan?t?ld?. Tasar?m olarak pek farkl? yenilikler almam?? olan yeni sistemin en büyük özellikleri kullan?m? daha pratik hale getirmesi. Herhangi bir uygulaman?n içerisindeyken anl?k mesajla?ma uygulamalar?ndan gelen mesajlar? anl?k olarak cevaplayabiliyor, en çok irtibatta oldu?umuz ki?ileri yine buradan görebiliyoruz. Ayr?ca kilit ekran?nda da de?i?iklikler var. ??te iOS 8 inceleme yaz?s? ve sistemin tüm özellikleri.

QuickType klavye

Dokunmatik ekranlarda mükemmel yaz?m deneyimini hiç bir firma henüz sunabilmi? de?il. Bunun fark?nda olan Apple, QuickType isimli yeni klavyesini iOS 8 i?letim sistemi ile birlikte kullan?c?lar?n be?enisine sundu. Tasar?m? ve boyutu ayn? olan yeni klavye, siz daha yaz?y? bitirmeden ne söylemek istedi?inizi anl?yor ve ona uygun tahminler sunuyor. ?lk defa Apple’da kullan?lan bir özellik de?il ancak bu uygulaman?n Apple taraf?ndan yorumlanm?? sürümü oldukça merak ediliyor.

Grup Mesajla?ma

Etkinlikte “mesajla?ma” uygulamas?n?n en s?k kullan?lan iOS uygulamas? oldu?unu anlatan Apple, mesajla?ma uygulamas?na ekledi?i yeni özelli?i kullan?c?lar?n be?enisine sundu. Grup mesajla?ma ad? verilen bu özellik sayesinde iMessage yard?m? ile çoklu görü?meler yapabileceksiniz. Grup mesajla?ma özelli?inin en güzel taraf? ise isteyen ki?ilerin konu?may? sessize alabilecek, bu sayede sürekli gelen bildirimlerden rahats?z olmadan konu?man?n içerisinde yer alabilecek olmas?.

Lokasyon payla??m?

Mesajla?ma uygulamas?nda yap?lan bir di?er yenilik ise lokasyon payla??m? oldu. Grup mesajla?ma s?ras?nda arkada?lar?n?z ile bulu?ma karar? ald???n?z zaman kolayca lokasyonunuzu tüm grupla payla?abilecek, bu sayede çok daha rahat biçimde bulu?abileceksiniz. Uygulaman?n zamanlamas?n? 1 saat için payla?, bir gün için payla? veya sonsuza kadar payla? ?eçeneklerinden birisi ile ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama ile ayn? zamanda sesli notlar, k?sa videolar da payla?abiliyorsunuz. Mesajla?ma uygulamas? iOS 8 ile Whats App’a çok daha fazla benzedi.

Yeni çocuk güvenli?i

Apple’?n ba?? çocuklar?n?n eline iDevice veren aileler ve çocuklar?n ald?klar? binlerce dolarl?k uygulamalar ile daha önce bir çok kez belaya girmi?ti. Bu konuda bir çok ele?tiri alan ?irket yeni bir sistem geli?tirdi. Bu sistem sayesinde çocu?unuzun sat?n almak istedi?i uygulamaya kredi kart? sahibi olarak onay vermeniz gerekiyor. Yanl??l?kla sat?n almalar?n önüne geçecek olan bu sistem, oldukça ba?ar?l?.

iCloud ucuzlad?
?irketin tan?tt??? yeni foto?raf uygulamas? ile art?k daha fazla iCloud alan? gerekecek. Tüm cihazlar aras?nda geçi?i çok daha kolayla?t?ran bu yeni foto?raf uygulamas?, 2015 y?l? ba??nda Mac bilgisayarlar için de yay?nlanacak. iCloud alan? gereksinimini artt?ran yeni uygulama sayesinde alan sat?n almak her zamankinden daha uygun fiyatl?. 20 GB iCloud alan? sadece ayl?k sadece 0.99 USD. Daha fazla alana ihtiyaç duyanlar içinse 200 GB alan ayl?k 4,99 USD.

Siri daha da güçlendi

Apple’?n sesli asistan? Siri, iOS 8 güncellemesi ile her zamankinden daha da güçlü. SDN ekibi olarak her ne kadar Türkçe deste?i beklesek de, beklentilerimiz maalesef bo?a ç?kt?. Ancak üzülmeyin çünkü Siri Türkçe olmasa bile yeni özellikleri ile oldukça i?e yarayacak. Shazam deste?ini içerisinde bar?nd?ran Siri ile müzikleri tan?mlamak her zamankinden çok daha kolay. iTunes üzerinden içerik sat?n almada da i?e yarayan yeni Siri, rakiplerine göz da?? veriyor.

App Store’a yeni özellikler

iOS’in uygulama dükkan? App Store’da geli?imini sürdürüyor. Milyonlarca uygulamay? içerisinde bar?nd?ran App Store, art?k bu uygulamalar? size daha kolay sunabilecek. Dükkan içerisinde uygulaman?n i?levi ile ilgili arama yapabilecek, en s?k yap?lan aramalara göz atabileceksiniz. App Store’un sizin için önerdi?i uygulamalar ise daha ki?iye özel olacak. Uygulama geli?tiriciler art?k uygulamalar?n k?sa videolar?n? t?pk? Google Play Store’da oldu?u gibi App Store içerisinde yay?nlayabilecek. Bu özelli?in Youtube yasa??n?n sürdü?ü ülkemizde ne kadar i?levsel olaca?? henüz bilinmiyor.

3. Parti uygulamalara özgürlük

3. Parti uygulama olarak adland?r?lan, ma?azadan indirdi?iniz Apple d???nda bir üretici taraf?ndan geli?tirilen bu uygulamalar, art?k her zamankinden çok daha özgür. Uygulama geli?tiricilerin i?ini kolayla?t?ran yeni SDK sayesinde art?k 3. parti uygulamalar da kendi widget?n? olu?turabilecek, di?er uygulamalar ile daha iyi ileti?im kurabilecek. ?irketin en sürpriz hamlelerinden birisi ise iPhone 5S’in parmak izi okuyucusu Touch ID’nin 3. parti uygulama geli?tiricilere aç?lmas? oldu. Buna göre art?k Galaxy S5’te oldu?u gibi Paypal benzeri sitelerden al??veri? yapmak için ihtiyac?n?z olan tek ?ek parma??n?z olacak.

Sa?l?k uygulamalar?

Beklendi?i gibi iOS 8 sa?l??a ve sa?l?k odakl? uygulamalara önem verecek. Health Kit ad? verilen yeni uygulama sayesinde, anla?malar? hastanelerden randevu alabilecek, Nike Fuelband veya iOS uyumlu ba?ka bileklik ya da saat yard?m? ile sa?l?k verilerinizi inceleyebileceksiniz.

Beta bugün ba?l?yor!

iOS 8’i denemek için bir kaç ay sabretmek istemeyenlere müjde. ??letim sisteminin beta test a?amas? bugün itibariyle ba?l?yor. Beta testlere kat?labilmek için bir geli?tirici hesab?na ihtiyac?n?z olacak.

Elveda iPhone 4

Bir çok ki?inin tahmin etti?i gibi iOS 8, Apple’?n 4 y?ll?k ak?ll? telefonu iPhone 4’e gelmedi. Güncellemeyi yüklemek için en az?ndan iPhone 4S, iPod Touch 5 veya iPad 2 cihazlar?ndan birisine sahip olman?z gerekiyor.


0 Yorumlar