src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/iphone_5s_lumia_1020_1.jpg” alt=”iphone_5s_lumia_1020_1″ width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4327″ />

Nokia’n?n ?u ana kadar geli?tirmi? oldu?u en iyi telefon olarak gözüken Lumia 1020 ile iPhone 5S’i kameralar? bak?m?ndan kar?? kar??ya getirdik. Birkaç sene önce kamera teknolojisine çok fazla önem veren Apple son telefonlar?nda kamera kalitesini yükseltmemi?, tam tersine dü?ürmü?tü ve bu da mü?teriler taraf?ndan fazlas?yla tepki toplad?. Peki Nokia Lumia 1020 nas?l? Sizler için foto?raflarla iPhone 5S Lumia 1020 kar??la?t?rma galerisi haz?rlad?k.

Apple bu y?l tan?tt??? iPhone 5s’in kameras?nda büyük çapl? yenilikler yapmad??? için baz? kullan?c?lar?n olumsuz ele?tirilerine maruz kalm??t?. iPhone 5s’e beyaz led fla??n yan?na ten renginin daha do?al ç?kmas? için sar? bir led fla? ekleyen Apple, iSight kameras?nda ise diyafram de?erini 2.4’ten 2.2’ye dü?ürmü?tü.

120 FPS h?z?nda Full HD Slo-Mo video kay?t yapabilen 8 Megapiksellik bir kamera sensörlü iPhone 5s’in, HTC’nin Ultrapixel teknolojisine ve Nokia’n?n 41 Megapiksellik foto?raf canavar? Lumia 1020’ye kar?? ?ans?n?n çok dü?ük oldu?u dü?ünülüyordu.

Laptopmag sitesi geçti?imiz gün iPhone 5s ile Nokia Lumia 1020’nin kameralar?n? farkl? ortamlarda test ederek, hangi firman?n kameras?n?n daha güçlü oldu?unu kan?tlam?? oldu. Galeriden görece?iniz üzere gündüz iPhone 5s ile çekilen foto?raflar?n rengi daha do?al görünüyor. Ancak iPhone 5s’in, Lumia 1020’nin muhte?em zoom özelli?i ve gece çekimlerinin kar??s?nda pek ba?ar?l? oldu?unu söyleyemeyiz.

Dilerseniz sizleri iPhone 5s ve Nokia Lumia 1020 kamera kar??la?t?rmas? ile ba? ba?a b?rakal?m.


0 Yorumlar