src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/facebook_mobil.jpg” alt=”facebook_mobil” width=”468″ height=”322″ class=”alignnone size-full wp-image-4331″ />

Dünyan?n en büyük sosyal medya sitesi olan Facebook art?k a??n? daha çok mobile do?ru çeviriyor. Mark Zuckerberg taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda hangi kullan?c?lar?n Facebook’u hangi platformlardan kulland???na yer verilirken mobilin yüzde 49’luk bir de?ere kadar ula?t??? bir gerçek var ortada.

Dünya genelindeki bilgisayar kullan?m?n?n dü?ü? e?ilimi, mobil cihazlar?n hem klasik tablet ve ak?ll? telefonlar hem de giyilebilir teknolojilerle birlikte yayg?nla?mas?n?n sonuçlar? büyük ölçekli ?irketlerin de hem kullan?c? hem de gelir kalemlerini etkilemeye devam ediyor.

Bir milyar?n üzerindeki kullan?c?s?yla dünyan?n en büyük sosyal a?? durumundaki Facebook’un Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den yeni bir aç?klama geldi. Buna göre Facebook, her gün, yüzde 48 oran?nda mobil cihazlar üzerinden t?klan?yor. Ayr?ca ?irketin gelirlerinin yüzde 49’unu mobil cihazlar üzerinden elde edilen gelirler olu?turuyor.

Yani Facebook, Mac-Windows tabanl? bilgisayarlar üzerinden de?il, daha çok Android, Windows Phone ve iOS tabanl? mobil ayg?tlar üzerinden kullan?lan bir platform olma e?ilimini h?zla geli?tiriyor.

Facebook’un gelirleri de mobille?ti, ?imdilik iOS, Android ve Windows mobil i?letim sistemi tabanl? cihazlardan t?kland???nda kullan?c?lar?n kar??s?na ekran? bir anda kaplayan reklamlar ya da sayfan?n çevresinde rahats?z edici banner’lar olmamakla birlikte ?irketin mobil gelirlere dönük ne tür politikalar? devreye sokaca?? merakla bekleniyor.


0 Yorumlar