iphone_WiDisk (MediaShair)

Ak?ll? telefon sektörünün en çok kullan?lan isimlerinden olan iPhone’un belki de en fazla ele?tirilen yan? MicroSD haf?za kartlar?n? desteklemiyor olmas?. Android i?letim sistemli telefonlar haf?zalar?n? 128 GB’a kadar ç?kar?rken iPhone henüz 64 GB ile s?n?rl? kalm?? durumda. Bunla birlikte telefonun haf?zas?na göre fiyat?n? art?rmas? da kullan?c?lar?n ho?una gitmeyen farkl? bir detay. Ancak WiDisk MediaShair ile art?k bu sorun da tarihe kar??acak gibi gözüküyor.

Bu kartlar? 3 ad?mda kullanabilirsiniz.

Ad?m 1: Cihaz? bilgisayar?n?za tak?p istedi?iniz dosyalar? yükleyin.

Ad?m 2: Cihaz?n uygulamas?n? apple ayg?t?n?za yükleyin.

Ad?m 3: Uygulamay? çal??t?r?n ve cihaza internet üzerinden ba?lan?n.Hepsi bu kadar ?imdi istedi?iniz video ses resim dosyas?n? kullanabilirsiniz.

Bu cihazlara internet üzerinden MediaShair veya MediaShear Hub ad?yla bulabilirsiniz.

MediaShair isimli bu cihazlar ios cihazlarla gayet iyi çal???yor.Bu cihazlar? SD Card micro SD ve USB bellekleri takarak kullanabilirsiniz. Ayr?ca direk olarak iPhone?ununuzun cihaz?n USB k?sm?na takarak iphone?ununuzun ?arj?n? doldurabilirsiniz.

E?er çok fazla alana ihtiyaç duyarsan?z harici disklerinizi (500 GB-750 GB veya 1 TB) ayn? i? için kullanabilirsiniz.


0 Yorumlar