iphone

Eski iPad’iniz veya iPhone’unuz yava?lad? m?? ??te ona yeni bir hayat vermenin en kolay yollar?!

Apple markal? mobil cihaz?n?z yava?lad?ysa onu art?k ilk ald???n?z vakte getirmenin zaman? gelmi? demektir. Çok çabuk ?i?meyen, Android’e göre daha h?zl? bir performans sa?lamakta olan iOS i?letim sistemi tamamen kullan?c? dostu bir sistem olmasa da ço?u ?eyi yapmam?za izin veriyor ve bunlar?n aras?nda sistemi h?zland?rmak da var. Bunu tabi ki bir tu?la yapmayaca??z, birçok farkl? yol ile iPhone’u h?zland?rmak bizlerin elinde; i?te önerilerimiz.

A?a??daki ipuçlar?n?n iPad’inizi veya iPhone’unuzu yeni nesil bir Apple cihaz?na dönü?türece?ini iddia etmiyoruz, ancak bir miktar iyile?me sa?layabilir ve sizi gereksiz yere para harcamaktan kurtarabilir.

iOS’u yükseltmeli mi, yükseltmemeli mi?

Bu konudaki fikirler oldukça farkl?, baz?lar? varolan iOS sürümünü korumam?z? önerirken, baz?lar?na göre yükseltmek en iyi fikir. Özetlemek gerekirse yapman?z gereken, sahip oldu?unuz iOS cihaz?na göre de?i?iklik gösteriyor.

iOS’un yeni sürümleri ho? görünümlü oldu?u kadar faydal? i?levlere sahip, ancak bunlar eski cihazlarda yeteri kadar h?zl? çal??mayabiliyor. ?lk iPad’e iOS 5’ten sonras?n? yüklemenizin imkan? yok, dahas? tablet iOS 4 ile daha iyi çal???yor. iPad 2 ise iOS 6’ya yükseltilebiliyor, ancak onun yerine iOS 5’le kullanman?z? öneriyoruz.

Benzer durum iPhone için de geçerli. iPhone 4’ünüz varsa iOS 7 sizin için en iyi seçenek olmayabilir.

Kullanmad???n?z uygulamalar? ve foto?raflar? silin

iPad’iniz uzun zamand?r kullanmad???n?z uygulamalar ve foto?raflarla dolup ta??yorsa, temizli?in zaman? gelmi? olabilir. Bir-iki uygulamay? kald?rman?z performansta büyük bir fark olu?turmayabilir, ancak ço?umuzun cihaz?nda zaman içinde onlarca uygulama birikebiliyor.

Ayarlar > Genel > Kullan?m yolunu izleyip iPad’inizde ne kadar alan kald???n? kontrol ederek i?e ba?layabilirsiniz. Burada hangi uygulamalar?n ne kadar depolama alan? kulland???n? da görebilirsiniz.

PhoneClean’i deneyin

Web taray?c?n?z?n önbelle?i gibi iPad’inizde kendiniz silemeyece?iniz ?eyler de var. iOS cihaz?n?zda bu tür çöpleri temizlemenize yard?mc? olacak ba?ar?l? uygulamalardan bir tanesi de PhoneClean.

PhoneClean ile cihaz?n?zda açabilece?iniz bo? alan, cihazdan cihaza de?i?iyor. Ancak çöplerden ar?nm?? bir cihaz?n size zarar? dokunmayacakt?r. Uygulamay? eski ve yeni iPhone’unuzu temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Spotlight aramay? kapat?n

Spotlight i?levini ?imdiye kadar kaç kere kulland?n?z? Spotlight aramas? harika bir i?lev olabilir, ancak onu ço?u zaman kullanm?yoruz. Uygulamalar?n?z? düzen içinde sakl?yorsan?z, tüm cihaz?n?z? devaml? olarak indeksleyen Spotlight’a ihtiyac?n?z yok.

Spotlight’? kapatmak için Ayarlar > Genel > Spotlight Aramas? yolunu izleyin ve listedeki tüm ö?elerin i?aretlerini kald?r?n. Spotlight’? sadece belirli ö?eler için kullan?yorsan?z, bu ö?eleri i?aretli b?rakabilirsiniz.

Tekrar de?erlendirin

iPad’iniz günlük ihtiyaçlar?n?z? art?k kar??layam?yorsa, onu atmak yerine çocu?unuza veya arkada??n?za verin. Onu kullanabilece?iniz birçok yer de var. Yüzlerce foto?raf?n?z varsa iPad’inizi bir medya albümüne dönü?türebilir, araban?za monte ederek navigasyon cihaz? olarak kullanabilir veya mutfa??n?zda kullanaca??n?z bir yemek kitab? haline getirebilirsiniz. Bir ba?ka seçenek ise ikinci el sat?? sitelerinde eski iPad’inizi sat??a ç?karmak veya de?i? toku? etmek.


0 Yorumlar