iran_facebook

Dünyan?n ?eriatla yönetilen nadir ülkelerinden biri olan, ayn? zamanda kom?umuz oldu?unu bildi?imiz ?ran uzun zaman önce Facebook’a eri?im yasa?? getirmi?ti. Bu olay dünya çap?nda yank? bulurken ?ranl?lar?n proxy vb. uygulamalar kullanarak yine de Facebook’a eri?ebildiklerini biliyoruz. Ancak ?ran ?slami Kültür ve ?r?at Bakan? Ali Cenneti müjdeli haberi verdi ve ?slami de?erleri korumak için bir ?eyleri engellemenin anlam? olmad???n?, Facebook yasa??n? kald?rabilecek olduklar?n? dile getirdi.


V?DEO OYNATICILARI VE FAKS MAK?NALARI DA YASAKLANMI?TI

Devrimin kuruldu?u ilk y?llarda video oynat?c? ve faks makinelerine konan yasaklamalar? hat?rlatan Bakan, “Bugün geçmi?e bakt???m?zda ald???m?z birçok kararlar?n ne kadar komik oldu?unu görüyoruz” dedi.

?ran’da birçok bakan ve üst düzey yetkilinin yasak olmas?na ra?men sosyal sitelerde hesab? bulunuyor. Resmi rakamlara göre, 4 milyon ?ranl? Facebook kullan?yor.

?RANLILAR YASA?I NASIL DEL?YOR?

?ran’daki internet kullan?c?lar?, genelde, eri?im yasa??n?n konuldu?u siteleri açmak için üçüncü bir ülkenin internet a??ndan faydalan?yor. Yasak olarak sat?lan bu materyallerden yararlanmak isteyen kullan?c?lar, düzenli olarak abonelik bedeli ödüyor. Tahran, geli?tirdi?i yaz?l?mlarla istedi?i zaman bu programlar?n ço?unu da devre d??? b?rakabiliyor.


0 Yorumlar