src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/salamworld.jpg” alt=”” title=”salamworld” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2075″ />

Dünyan?n ilk ve tek sadece Müslümanlara hizmet edecek olan sosyal a?? Mart ay?nda test yay?n?na ba?layacak. Kayna?? Türkiye’de olan ama yat?r?m? iki Türkmenistan ve Özbekistanl? i? adam?ndan gelen bu sosyal a??n Türkiye’de geli?tirilmesinin sebebi ise ?slam dünyas?nda en çok internet kullan?c?s?na sahip olan ülkenin Türkiye, yani ülkemiz olmas?.

Sosyal a?lar? hakk?nda aç?klama yapan Salam World CEO’su Nedim Kaya, yak?n zaman içerisinde 50 milyon kay?tl? kullan?c?y? hedeflediklerini, ondan sonraki süreçte de daha iyi yerlere gelebilmek için daha fazla mesai harcayacaklar?n? dile getirdi. Hiçbir zaman Facebook ile yar??mayacaklar?n? ve zaten yar??amayacaklar?n? da sözlerine ekleyen Nedim Kaya, ayr?ca ?slamipedia adl? bir hizmeti de yay?na sunacaklar?n? dile getirdi.


0 Yorumlar