src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/facebook_telefon-300×210.jpg” alt=”” title=”facebook_telefon” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-2078″ />

Facebook, yar?n çok büyük bir etkinlik düzenleyecek. ?irketten yap?lan resmi aç?klamada yar?nki etkinlikte mobil dünyas?n? ba?tan yazacak bir sistem ya da cihaz bizlerle tan??t?r?lacak. Etkinlikte tan?t?lacak ?ey ile ilgili internette birçok dedikodu dönmekte, bunlardan biri yeni bir telefon, biri de yeni bir i?letim sistemi.

Geçti?imiz haftalarda HTC taraf?ndan geli?tirilen Opera UL adl? bir telefonun direkt olarak Facebook’a üretildi?i dedikodular?n? sizlere aktarm??t?k; o yüzden yeni telefonun bizlerle bulu?turulmas? oldukça ola?an. Ayr?ca bize tan?t?lacak olan ?ey facebook telefonu de?il, facebook i?letim sistemi de olabilir. Ama facebookun dünyan?n her yan?ndaki bas?n mensuplar?n? davet etti?ine göre büyük bir bomba patlataca?? kesin.


0 Yorumlar